“RAMAZAN AYININ GÜNDƏLİK DUALARI”…

alt

RAMAZAN AYININ GÜNDƏLİK DUALARI
1.Əllahumməc”əl siyami fihi siyaməs salimin və qiyami fihi fiyaməl qaimin.Və nəbbihni fihi ən nəvmətil ğafilin və həbli curmi ya ilahəl-aləmin. Və”fu ənni ya afiyənil mucrimin.
2.Əllahummə qərribni fihi ila mərzatikə və cənnibni fihi min səxətikə və nəimətikə və vəffiqni fihi liqiraəti ayatikə birhmətikə ya ərhəmər rahimin.
3.Əllahummərzuqni fihiz-zihnə vəttənbihə. Və bəidni fihi minnəs səfəi vəttəmvihi. Vəc”əl li nəsibən min kulli xeyrin tunzilu fihi bicudikə ya əcvədəl əcvadin.
4.Əllahummə qəvvini fihi əla iqaməti əmrikə və əziqni fihi cələvətə zikrikə bikərəmikə. Vəhfəzni fihi bihifzikə və sitrikə ya əbsərən-nazirin.
5.Əllahumməc”əlni fihi minəl mustəğfirinə. Vəc”əlni fihi min ibadikəs-salihinəl-qanitin. Vəc”əlni fihi min əvliyaikəl muqərrəbin. Birəhmətikə ya ərhəmər rahimin.
6.Əllahummə la təxzulni fihi litərruzi mə”siyətikə vəla təzribni bisiyəti nəimətikə və zəhricni fihi min mucibati səxətikə və zəhricni fihi min mucibati səxətikə bimənnikə əydikə ya muntəha rəğbətər-rağibin.
7.Əllahummə ə”inni fihi əla siyamihi və qiyamihi və cənnibni fihi min həfəvatihi və əsamihi vərzuqni fihi zikrikə bidəvamihi bitəvfiqikə ya hadiyəl muzillin.
8.Əllahummərzuqni fihi rəhmətəl i”tam. Və it”amət-təam. Və ifşaəssəlam və suhbətəl-kiram bitəvlikə ya məlcəəl amilin.
9.Əllahumməc”əl li fihi nəsibən min rəhmətikəl-vasiəti vəhdini fihi libərahinikəs-sətiəti və xuz binasiyəti ila mərzatikəl cəmiəti biməhəbbətikə ya əmələl muştaqin.
10.Əllahumməc”əlni fihi minəl mutəvəkkilin ələykə vəc”əlni fihi minəl faizinə lədəykə vəc”əlni fihi minəl muqərrəbinə iləykə biihsanikə ya ğayətət-talibin.
11.Əllahummə həbbib iləyyə fihil-ihsan və kərrih iləyyə fihil fusuqə vəl”isyan və hərrim ələyyə fihis-səxətə vən-niran biəvnikə ya ğiyasəl mutəğisin.
12.Əllahummə zəyyin fihi bis-sitri vəl”əfəf vəsturni fihi bilibasil-səbri vəlqunu”i vəlkifaf. Vəhmilni fihi ələl ədli vəl insaf və əminni fihi min kulli ma əxafu biismətikə ya ismətəl xaifin.
13.Əllahummə təhhirni fihi minəd-dənəsi vəl”əzər. Və səbbirni fihi ələ kə”inətil əqdar və vəffiqni fihi littuqa və sühbətil əbrar biaunikə yə qüvvətə əynil məsəkin.
14.Əllahummə lə tu”əxizni fihi bil”əsərati, vəqilni fihi minəl xətaya val həfavat. Və lə təc”əlni fihi ğərəzən lil bələyə vəl”əfət bi”izzətikə yə izzəl muslimin.
15.Əllahummərzuqni fihi ta”ətəl xaşi”in vəşrəh fihi sədri bi inabətil muxbiti bi əmənikə ya əmənəl xəifin.
16.Əllahummə vəffiqni fihi limuva-fəqətil əbrar. Və cənnibni fihi murafəqətəl-əşrar və əvini fihi birəhmətikə ilə dəril qərar bi iləhiyyətikə yə iləhəl aləmin.
17.Əllahumməhdini fihi lisalihil ə”mal vəqzi la fihil həvaicə vəl”mal yə mən lə yəhtəcu ilət təfsir vəssuəl yə alimən bimə fi suduril-aləmin. Səlli əla Muhəmmədin və alihit-tahirin.
18.Əllahummə nəbbihni fihi bərəkəti əsharih və nəvvir fihi qəlbi biziyəi ənvarihvə xuz bikulli ə”zai ilət-təbə”i əsərih binurikə ya munəvvira qulubil”arifin.
19.Əllahummə vəffir fihi həzzi min bərəkatihi və səhhil səbili ilə xeyratihi və lətəhrimni qabulə hasənətihi yə hədiyən iləl həqqil mubin.
20.Əllahumməməftəhli fihi əbvabəl cinən və əğliq ənni fihi əbvabən-niran və vəffiqni fihi litiləvətil Qur”an ya munziləs-səkinəti fi qulubil mu”minin.
21.Əllahumməc”əlli fihi ilə mərzatikə dəlilən və lə təc”əliişşəytani fihi əleyyə səbilən vəc”əlil cənnətə li mənzilən və məqilən. Yə qaziyə həvaic-əttalibin.
22.Əllahumməftəh li fihi əbvabə fəzlikə vanzil ələyyə fihi bərəkətikə və vəffiqni fihi limucibəti mərzatikə vaskinni fihi bəhbuhətə cənnətikə yə mucibə də”vatəl muztərin.
23.Əllahumməğsilni fihi minəzzunubi və təhhirni fihi minəl”uyubi vamtəhin qəlbi fihi bitəqvə əl qulubi yə muqilə əsəratil muznibin.
24.Əllahummə inni əs”əlukə məyurzikə va”əuzu bikə mimmə yu”zikə və əs”əlukət-taufiqa fihi li ən uti”əkə və lə ə”siyəkə yə cəvadəssə”ilin.
25.Əllahumməc”əlni fihi muhibbən mauliyəkə”ikə və mu”adiyən liə”dəikə mustənnən bisunnəti xətəmi ənbiyaikə yə”asimə qulubin-nəbiyyin.
26.Əllahumməc”əl sə”yi fihi məşkurən və zənbi fihi məğfurən və əməli fihi məqbulən və ”əybi fihi məsturən yə əsmə əs-səmi”in.
27.Əllahummərzuqni fihi fəzlə ləylətəl qədri və səyyir fihi umuri minəl-usri iləl-yusr. Vəqbəl mə”aziri və huttə ənniz zənbə vəl virə yə rəufən biibadihis-salihin.
28.Əllahummə vaffirin həzzi fihi minən-nəvafil vakrimni fihi biihzaril məsəili vəqərrib fihi vəsiləti iləykə min bəynil vasəil yə mən lə yəşğə ləhu mulihhin.
29.Əllahummə ğəşşini fihi birrəhməti vərzuqni fihittəufiqa vəl”ismətə və təhhir qəlbi min ğəyahibit-tuhməti yə rəhimən biibadihil mu”minin.
30.Əllahumməc”əl siyəmi fihi bişşukri val-qəbul əla mə tərzahü və yərzahir-rəsulu muhkəmətən furuəhu bil”u-suli bihəqqi seyyidinə Muhəmmədin və alihit-tahirin vəlhəmdülillahi rəbbil-aləmin.

Angelocka

Şərhlər:

 1. Badi_Seba dedi ki:
  masim coooox sagol…Allah razi olsun….
 2. MILAQROS dedi ki:

  Menim bir kitabim var orada Ramazan ayinin her gunune dualar yazilib onlari her gun oxuyuram,cox maraqlidir,cox sagol bacishim

 3. VeFaSiz_Giz dedi ki:

  Cooooox saqol omrum, kopya etdim InwAllah inen bele her defe oxuyacam.
  Eziyyete gore cox saqol omrum Allah senden razi olsun.

 4. Angelocka dedi ki:

  badi_Seba,
  Sende sagol Awkim flower

  MILAQROS,
  Lap yaxwi meleyim..Cox yaxwi edirsen.Allah savaba yazsin inwallah angel

  vefasiz_giz,
  Sende sagol omrum allah sendende razi olsun..Inwallah oxuyarsan.. heart

 5. МиниК_Сердце dedi ki:

  утии. спасибо зай.. хорошая интересная новость мачик