Fizikaya aid suallar

1. Kinematikanın əsasları

1. Sürətin proyeksiyasının (vx) zamandan (t) asılılıq qrafiki hansı hərə¬kətə uy¬ğun¬dur?

A) X oxu istiqamətində düzxətli bərabərsürətli

B) X oxunun əksinə düzxətli bərabərsürətli

C) X oxu istiqamətində bərabəryeyinləşən

D) X oxunun əksinə bərabəryavaşıyan

E) X oxu istiqamətində bərabəryavaşıyan

2. 10 m/san sabit sürətlə hərəkət edən avtomobil 20 san müddətində nə qədər məsafə qət edər?

A) 0,2 m B) 20 m C) 2 km

D) 200 m E) 2 m

3. Sürətin proyeksiyasının (vt) zamandan asılılıq qrafiki hansı hərə¬kətə uy¬ğun¬dur?

A) X oxu istiqamətində düzxətli bərabərsürətli

B) X oxunun əksinə düzxətli bərabərsürətli

C) X oxu istiqamətində bərabəryeyinləşən

D) X oxunun əksinə bərabəryavaşıyan

E) X oxu istiqamətində bərabəryavaşıyan

4. Cisim 2 san müddətində 20 m yol qət etmişdir. Onun orta sürətini hesablayın.

A) 40 m/san B) 20 m/san C) 10 m/san

D) 0,4 m/san E) 4 m/san

5. Cisim bərabər sürətlə 4 san müddətində 20 m yol qət etmişdir. Onun sürətini hesablayın.

A) 0,8 m/san B) 80 m/san C) 5 m/san

D) 0,5 m/san E) 8 m/san

6. 20 m/san sürətlə hərəkət edən avtomobil 20 san müddətində nə qədər yol qət edər?

A) 400 m B) 200 m C) 10 m

D) 100 m E) 1 m

7. Yerdəyişmə proyeksiyasının zamandan asılılıq qrafiki hansı hərə¬kətə uy¬ğun¬dur?

A) X oxu istiqamətində düzxətli bərabərsürətli

B) X oxunun əksinə düzxətli bərabərsürətli

C) X oxu istiqamətində bərabəryeyinləşən

D) X oxunun əksinə bərabəryavaşıyan

E) X oxu istiqamətində bərabəryavaşıyan

8. Düzxətli bərabərsürətli hərəkətdə yerdəyişmənin proyeksiyası hansı düsturla tapılır?

A) B)

C) D)

E)

9. Düzxətli bərabərsürətli hərəkətdə sürətin proyeksiyası hansı düsturla tapılır?

A) B) C)

D) E)

10. hansı fiziki kəmiyyətin vahididir?

A) təcilin B) sürətin C) impulsun

D) yerdəyişmənin E) qüvvənin

11. hansı fiziki kəmiyyətin vahididir?

A) təcilin B) sürətin C) impulsun

D) yerdəyişmənin E) qüvvənin

12. BS-də yerdəyişmənin vahidi hansıdır?

A) santimetr B) kilometr C) desimetr

D) metr E) millimetr

13. BS-də təcil vahidi hansıdır?

A) B) C)

D) E)

14. BS-də sürət vahidi hansıdır?

A) B) C)

D) E)

15. BS-də dövretmə periodunun vahidi hansıdır?

A) B) C)

D) E) m

16. BS-də dövretmə tezliyinin vahidi hansıdır?

A) B) C)

D) E)

17. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə period:

A) bir tam dövrə sərf olunan zamandır

B) vahid zamandakı dövrlərin sayıdır

C) 1 san müddətində edilən yerdəyişmədir

D) 1 m yerdəyişməyə sərf olunan zamandır

E) 1 san müddətində gedilən yoldur

18. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkətdə dövretmə tezliyi:

A) bir tam dövrə sərf olunan zamandır

B) vahid zamandakı dövrlərin sayıdır

C) 1 san müddətində edilən yerdəyişmədir

D) 1 m yerdəyişməyə sərf olunan zamandır

E) 1 san müddətində gedilən yoldur

19. R radiuslu çevrə üzrə T periodu ilə hərəkət edən cismin sürəti hansı ifadə ilə təyin edilir?

A) B) 2RT C)

D) E)

20. R radiuslu çevrə üzrə T periodu ilə hərəkət edən cismin mərkəzəqaçma təcili hansı ifadə ilə təyin edilir?

A) B) C)

D) E)

21. Çevrə üzrə bərabərsürətlə hərəkət edən maddi nöqtə 10 san- də 50 dövr etmişdir. Onun dövretmə periodunu hesablayın.

A) 5 san B) 0,2 san C) 2 san

D) 500 san E) 200 san

22. Çevrə üzrə bərabərsürətlə hərəkət edən maddi nöqtə 10 san-də 50 dövr etmişdir. Onun dövretmə tezliyini hesablayın.

A) 5 san1 B) 0,2 san1 C) 2 san1

D) 500 san1 E) 200 san1

23. Çevrə üzrə bərabərsürətlə hərəkət edən cismin xətti sürəti , mərkəzəqaçma təcili -dir. Çevrənin radiusunu hesablayın.

A) 0,5 m B) 6m C) 2m

D) 3m E) 1m

24. Cisim radiusu 1 m olan çevrə üzrə sürətlə hərəkət edir. Mərkəzəqaçma təcilini hesablayın.

A) B) C)

D) E)

2. Dinamikanın əsasları

25. 120 N qüvvənin 20 kq kütləli cismə verdiyi təcili hesablayın.

A)¬ 0,6 m/san2 B) 6 m/san2 C) 10 m/san2

D) 5 m/san2 E) 10 m/san2

26. Cismə təsir edən qüvvəni 2 dəfə artırsaq, onun təcili necə dəyişər?

A) 2 dəfə artar B) 2 dəfə azalar C) dəyişməz

D) 4 dəfə artar E) 4 dəfə azalar

27. Cismin aldığı təcilin onun kütləsindən asılılıq qrafiki hansıdır (F-const)?

A) B)

C) D)

E)

28. Şəkildə cismin aldığı təcilin ona təsir edən qüvvədən asılılıq qrafiki verilmişdir. Cismin kütləsini təyin edin.

A) 3 kq B) 10 kq C) 24 kq

D) 5 kq E) 2 kq

29. Şəkildə cismin aldığı təcilin ona təsir edən qüvvədən asılılıq qrafiki verilmişdir. Cismin kütləsini təyin edin.

A) 6 kq B) 36 kq C) 18 kq

D) 3 kq E) 2 kq

30. Şəkildə sürəti ilə hərəkət edən cismə təsir edən qüvvələrin istiqamətləri göstərilmişdir. Ağırlıq qüvvəsinin istiqaməti hansı rəqəmlə işarə edilmişdir?

A) 2 B) 3 C) 1 D) 5 E) 4

31. Şəkildə sürəti ilə hərəkət edən cismə təsir edən qüvvələrin istiqamətləri göstərilmişdir. Sürtünmə qüvvəsinin istiqaməti hansı rəqəmlə işarə edilmişdir?

A) 2 B) 3 C) 1 D) 5 E) 4

32. Şəkildə sürəti ilə hərəkət edən cismə təsir edən qüvvələr göstərilmişdir. Reaksiya qüvvəsinin istiqaməti hansı rəqəmlə işarə edilmişdir?

A) 2 B) 3 C) 1 D) 5 E) 4

33. Şəkildə sürəti ilə hərəkət edən cismə təsir edən qüvvələrin istiqamətləri göstərilmişdir. Dartı qüvvəsinin istiqaməti hansı rəqəmlə işarə edilmişdir?

A) 2 B) 3 C) 1

D) dartı qüvvəsi təsir etmir E) 4

34. N/kq ifadəsi hansı fiziki kəmiyyətin vahidinə uyğundur?

A) qravitasiya sahəsinin intensivliyinin

B) yerdəyişmənin

C) sürətin

D) zamanın

E) işin

35. Cismə təsir edən qüvvənin qiyməti 2 dəfə azalarsa, onun təcili necə dəyişər?

A) 2 dəfə artar B) 2 dəfə azalar C) dəyişməz

D) 4 dəfə artar E) 4 dəfə azalar

36. Cismə təsir edən ağırlıq qüvvəsi hara tətbiq olunur?

A) yerləşdiyi dayağa B) asıldığı asqıya

C) cismin səthinə D) cismin ağırlıq mərkəzinə

E) cismin oturacağına

37. Cismin asqı və ya dayağa göstərdiyi elastiklik qüvvəsi ……… adlanır:

A) çəki B) elastiklik qüvvəsi

C) ağırlıq qüvvəsi D) amper qüvvəsi

E) arximed qüvvəsi

38. Cismə təsir edən qüvvələrin əvəzləyicisi Rx= 0 olduqda, o necə hərəkət edər?

A) bərabərsürətli düzxətli

B) bərabəryeyinləşən

C) bərabəryavaşıyan

D) çevrə üzrə bərabərsürətli

E) artan təcillə

39. Dinamometrin iş prinsipi hansı qanuna əsaslanır?

A) Huk qanununa B) Kulon qanununa

C) Arximed qanununa D) Paskal qanununa

E) Amper qanununa

40. Nyutonun ikinci qanununun düsturu hansıdır?

A) B) C)

D) E)

41. Nyutonun üçüncü qanunu hansı düsturla ifadə olunur?

A) B) C) D) E)

42. Qüvvəni hansı cihazla ölçürlər?

A) dinamometrlə B) manometrlə C) barometrlə

D) areometrlə E) psixrometrlə

43. “Təsir əks təsirə bərabərdir”. Bu hansı qanundur?

A) Ümumdünya cazibə qanunu

B) Nyutonun üçüncü qanunu

C) Nyutonun ikinci qanunu

D) Amper qanunu

E) Kulon qanunu

44. Sürüşmə sürtünmə qüvvəsinin düsturu hansıdır?

A) B) C)

D) E)

45. Ağırlıq qüvvəsinin düsturu hansıdır?

A) B) C)

D) E)

46. Bir bölgünün qiyməti 2N olarsa, cismə təsir edən qüvvənin qiymətini təyin edin.

A) 2 N B) 10 N C) 4 N

D) 8 N E) 6 N

47. Bir bölgünün qiyməti 5 N olarsa, cismə təsir edən qüvvənin qiymətini təyin edin.

A) 20 N B) 10 N C) 5 N

D) 25 N E) 30 N

48. Bir bölgünün qiyməti 150 N olarsa, cismə təsir edən qüvvənin qiymətini təyin edin.

A) 600N B) 50N C) 450N

D) 150N E) 300N

49. Şəkildə cismə əks istiqamətlərdə təsir edən iki qüvvə təsvir edilmişdir. Bir bölgünün qiyməti 10 N olarsa, cismə təsir edən əvəzləyici qüvvənin qiymətini təyin edin.

A) 80 N B) 30 N C) 40 N

D) 10 N E) 70 N

50. Şəkildə cismə eyni istiqamətdə təsir edən iki qüvvə təsvir edilmişdir. Bir bölgünün qiyməti 10 N olarsa, cismə təsir edən əvəzləyici qüvvənin qiymətini təyin edin.

A) 80 N B) 90 N C) 50 N

D) 10 N E) 70 N

3. Mexaniki iş, güc, enerji və impuls

51. Cismin yerdəyişməsi ilə bucağı təşkil edən qüvvəsinin gördüyü mexaniki işin düsturu hansıdır?

A) B)

C) D)

E)

52. BS-də işin vahidi nədir?

A) coul B) nyuton C) paskal

D) vatt E) kilovatt-saat

53. BS-də gücün vahidi nədir?

A) coul B) nyuton C) paskal

D) vatt E) kilovatt-saat

54. Gücü 60 Vt olan mühərrik 30 san müddətində nə qədər iş görər?

A) 18C B) 1800C C) 0,18C

D) 200C E) 20C

55. Kinetik enerjinin ifadəsi hansıdır?

A) B) C)

D) E)

56. BS-də enerji vahidi nədir?

A) coul B) kilovatt-saat C) kelvin

D) elektronvolt E) vatt

57. Verilmiş cismin potensial enerjisinin hündürlükdən asılılıq qrafiki hansıdır (g-const)?

A) B)

C) D)

E)

58. Verilmiş cismin kinetik enerjisinin onun sürətindən asılılıq qrafiki hansıdır?

A) B)

C) D)

E)

59. Kütləsi 0,5 kq olan daş Yer səthindən 10 m hündürlükdədir. Yer səthinə nəzərən onun potensial enerjisini hesablayın. (g=10m/san2)

A) 50C B) 500C C) 5C

D) 0,5C E) 100C

60. Kütləsi 3 kq olan cisim hansı sabit sürətlə hərəkət etməlidir ki, onun impulsu olsun?

A) 15m/san B) 10m/san C) 20m/san

D) 5 m/san E) 135 m/san

61. İmpulsun düsturu hansıdır?

A) B) C)

D) E)

62. BS-də qvvə impulsunun vahidi hansıdır?

A) N∙san B) N/san C) N

D) Pa E) C

63. Kütləsi 10 kq olan cismin impulsunun modulu 250 kq∙m/san -dir. Cisim hansı sürətlə hərəkət edir?

A) 25m/san B) 5m/san C) 2,5m/san

D) 12,5 m/san E) 10 m/san

64. Deformasiya olunmuş yayın potensial enerjisi hansı ifadə ilə təyin olunur (k-yayın sərtliyi, x-deformasiyanın qiymətidir)?

A) B) C)

D) E)

65. Potensial enerjinin düsturu hansıdır?

A) B) C)

D) E)

66. Vatt hansı fiziki kəmiyyətin vahididir?

A) gücün B) işin C) qüvvənin

D) enerjinin E) təzyiqin

67. Vahid zamanda cismin gördüyü iş …… adlanır?

A) enerji B) qüvvə C) güc

D) impuls E) təcil

68. Cismin sürətini 2 dəfə artırdıqda onun kinetik enerjisi necə dəyişər?

A) 2 dəfə artar B) 2 dəfə azalar C) dəyişməz

D) 4 dəfə artar E) 4 dəfə azalar

69. Cismin sürətini 2 dəfə azaltdıqda, onun kinetik enerjisi necə dəyişər?

A) 2 dəfə artar B) 2 dəfə azalar C) dəyişməz

D) 4 dəfə artar E) 4 dəfə azalar

70. Cismin sürəini 2 dəfə artırdıqda onun impulsu necə dəyişər?

A) 2 dəfə artar B) 2 dəfə azalar C) dəyişməz

D) 4 dəfə artar E) 4 dəfə azalar

71. Cismin sürətini 2 dəfə azaltdıqda onun impulsu necə dəyişər?

A) 2 dəfə artar B) 2 dəfə azalar C) dəyişməz

D) 4 dəfə artar E) 4 dəfə azalar

72. Nsan hansı fiziki kəmiyyətin vahididir?

A) gücün B) işin

C) qüvvə impulsunun D) enerjinin

E) təzyiqin

73. Faydalı iş əmsalının düsturu hansıdır?

A) B)

C) D)

E)

74. Gücü 150 Vt olan mühərrik 10 saniyədə nə qədər iş görər?

A) 0,15C B) 1500C C) 15C

D) 150C E) 1,5C

75. ifadəsi ilə hansı fiziki kəmiyyət təyin olunur (Af-faydalı iş, At-tam işdir)?

A) sərtlik əmsalı B) faydalı iş əmsalı

C) sürtünmə əmsalı D) maqnit nüfuzluğu

E) dielektrik nüfuzluğu

4. Statikanın əsasları

76. Qüvvə qolunun vahidi hansıdır?

A) san B) m/san C) N/san

D) m E) N•m

77. Qüvvə momentinin vahidi hansıdır?

A) N/m2 B) N/m C) N•m

D) adsız kəmiyyət E) N•m2

78. Qüvvənin qolunu 2 dəfə artırdıqda, qüvvə momenti necə dəyişər (F=const)?

A) 2 dəfə artar B) 2 dəfə azalar C) dəyişməz

D) 4 dəfə artar E) 4 dəfə azalar

79. Sabit qüvvənin qolunu 2 dəfə azaltdıqda qüvvə momenti necə dəyişər?

A) 2 dəfə artar B) 2 dəfə azalar C) dəyişməz

D) 4 dəfə artar E) 4 dəfə azalar

80. Tərpənən blok qüvvədə neçə dəfə qazanc verir?

A) qazanc vermir B) 3 dəfə C) 5 dəfə

D) 4 dəfə E) 2 dəfə

81. Tərpənən blok işdə neçə dəfə qazanc verir?

A) 2 dəfə B) 3 dəfə C) 4 dəfə

D) qazanc vermir E) 1,5 dəfə

82. Tərpənməz blok qüvvədə neçə dəfə qazanc verir?

A) qazanc vermir B) 3 dəfə C) 5 dəfə

D) 4 dəfə E) 2 dəfə

83. Qüvvə qolunu dəyişmədən qüvvə modulunu 3 dəfə artırdıqda, qüvvə momenti necə dəyişər?

A) dəyişməz qalar B) 3 dəfə artar C) 2 dəfə artar

D) 2 dəfə azalar E) 3 dəfə azalar

84. Qüvvənin qolunu dəyişmədən onun modulunu 3 dəfə azaltdıqda, qüvvə momenti necə dəyişir?

A) dəyişməz qalar B) 3 dəfə artar C) 2 dəfə artar

D) 2 dəfə azalar E) 3 dəfə azalar

85. ifadəsi hansı fiziki kəmiyyətin vahidinə uyğundur?

A) qüvvənin B) təcilin C) sürətin

D) impulsun E) qüvvə momentinin

86. hansı fiziki kəmiyyətin vahididir?

A) qüvvənin B) təcilin C) sürətin

D) impulsun E) qüvvə momentinin

87. Qüvvə momentinin düsturu hansıdır?

A) B) C)

D) E)

88. Fd ifadəsi ilə hansı fiziki kəmiyyət təyin olunur? (F-qüvvə, d-onun qolu)

A) təzyiq B) faydalı iş əmsalı

C) sürüşmə-sürtünmə əmsalı D) arximed qüvvəsi

E) qüvvə momenti

89. Hansı mexanizm qüvvədə qazanc vermir?

A) ling B) hidravlik pres C) tərpənən blok

D) tərpənməz blok E) mail müstəvi

90. Lingin tarazlıq şərtini ifadə edən bərabərlik hansıdır (F1 və F2-lingə təsir edən qüvvələr, və uyğun olaraq bu qüvvələrin qollarıdır)?

A) B) C)

D) E)

91. Lingin tarazlıq şərti hansı bərabərliklə ifadə olunur (F1 və F2–lingə təsir edən qüvvələr, və uyğun olaraq bu qüvvələrin qollarıdır)?

A) B) C)

D) E)

5. Mexaniki rəqslər və dalğalar. Elektromaqnit rəqsləri və dalğaları. Dəyişən elektrik cərəyanı

92. Yaylı rəqqasın rəqs periodunun ifadəsi hansıdır?

A) B) C)

D) E)

93. Yaylı rəqqasın rəqs tezliyinin ifadəsi hansıdır?

A) B) C)

D) E)

94. Riyazi rəqqasın rəqs tezliyi hansı ifadə ilə təyin olunur?

A) B) C)

D) E)

95. Riyazi rəqqasın rəqs periodu hansı ifadə ilə təyin olunur?

A) B) C)

D) E)

96. 1 saniyədəki rəqslərin sayı necə adlanır?

A) rəqsin tezliyi B) rəqsin periodu

C) rəqsin fazası D) dairəvi tezlik

E) rəqsin amplitudu

97. Dalğa uzunluğu hansı düsturla ifadə olunur?

A) B) C)

D) E)

98. Dalğa uzunluğu hansı düsturla ifadə olunur (- dalğa uzunluğu, T-rəqs periodu, -dalğanın sürətidir)?

A) B) C)

D) E)

99. BS-də dalğa uzunluğunun vahidi nədir?

A) veber B) saniyə C) metr

D) hers E) tesla

100. BS-də rəqs periodunun vahidi nədir?

A) veber B) saniyə C) metr

D) hers E) tesla

101. BS-də rəqs tezliyinin vahidi nədir?

A) veber B) saniyə C) metr

D) hers E) tesla

102. Şəkildə harmonik rəqs edən cismin koordinatının zamandan asılılıq qrafiki verilmişdir. Rəqsin perio¬dunu təyin edin.

A) 2 san B) 3 san C) 1 san

D) 10 san E) 4 san

103. Şəkildə harmonik rəqs edən cismin koordinatlarının zamandan asılılıq qrafiki verilmişdir. Rəqsin amplitudunu təyin edin.

A) 2 m B) 20 m C) 5 m

D) 10 m E) 4 m

104. Hansı elektromaqnit şüalanması daha kiçik dalğa uzunluğuna malikdir?

A) radiodalğalar

B) infraqırmızı şüalar

C) ultrabənövşəyi şüalar

D) Rentgen şüaları

E) qamma şüalar

105. Hansı elektromaqnit şüalanması daha böyük dalğa uzunluğuna malikdir?

A) radiodalğalar

B) infraqırmızı şüalar

C) ultrabənövşəyi şüalar

D) Rentgen şüaları

E) qamma şüalar

106. Hansı elektromaqnit şüalanması daha kiçik tezliyə malikdir?

A) radiodalğalar

B) infraqırmızı şüalar

C) ultrabənövşəyi şüalar

D) Rentgen şüaları

E) qamma şüalar

107. Hansı elektromaqnit şüalanması daha böyük tezliyə malikdir?

A) radiodalğalar

B) infraqırmızı şüalar

C) ultrabənövşəyi şüalar

D) Rentgen şüaları

E) qamma şüalar

108. Kondensator və sarğacdan ibarət rəqs konturunda yaranan elektromaq¬nit rəqslərinin periodu hansı ifadə ilə təyin olunur?

A) B) C)

D) E)

109. Kondensator və sarğacdan ibarət rəqs konturunda yaranan elekt¬ro¬maq¬nit rəqslərinin tezliyi hansı ifadə ilə təyin olunur?

A) B) C)

D) E)

110. İnduktiv müqavimət hansı ifadə ilə təyin olunur?

A) B) C)

D) E)

111. Tutum müqavimətinin vahidi nədir?

A) om B) farad C) hers

D) volt E) henri

112. İnduktiv müqavimətin vahidi nədir?

A) om B) henri C) amper

D) volt E) hers

113. Dəyişən cərəyan dövrəsində cərəyan şiddəti i= 20 sin 400 t qanunu ilə dəyişir. Cərəyan şiddətinin amplitud qiymətini müəyyən edin.

A) 20 A B) 400 A C) 10 A

D) 5 A E) 8 kA

114. Dəyişən cərəyan dövrəsində gərginlik u=100 cos 200 t qanunu ilə dəyişir. Gərginliyin amplitud qiymətini müəyyən edin.

A) 100 V B) 200 V C) 2V

D) 0,5 V E) 20 kV

115. Cərəyan şiddətinin təsiredici (J) qiyməti necə təyin olunur (I0-cərəyan şiddətinin amplitud qiymətidir)?

A) B) I= I0 C)

D) I= I0 E)

116. Gərginliyin təsiredici qiyməti (U) necə təyin olunur (U0-gərginliyin amplitud qiymətidir)?

A) B) C)

D) E)

117. Transistorun transformaiya əmsalının vahidi nədir?

A) adsız kəmiyyətdir B) volt C) amper

D) om E) coul

118. Dəyişən cərəyan dövrəsində elektrik rezonanası hansı şərt daxilində baş verir (XL və XC-indiktiv və tutum müqavimətidir)?

A) XL=XC B) XL>XC C) XL

D) XL= XC E) XL=2XC

119. Dəyişən cərəyan dövrəsində tutum müqaviməti hansı ifadə ilə təyin edilir?

A) B) L C)

D) E)

120. Dəyişən cərəyanın tezliyini və sarğacın induktivliyini 2 dəfə artırsaq, induk¬tiv müqavimət necə dəyişər?

A) 2 dəfə artar B) 2 dəfə azalar C) 4 dəfə artar

D) 4 dəfə azalar E) dəyişməz

121. Dəyişən cərəyanın tezliyini 2 dəfə artırıb, sarğacın induktivliyini 2 dəfə azalt¬saq, induk¬tiv müqavimət:

A) 4 dəfə artar B) 4 dəfə azalar C) 2 dəfə artar

D) dəyişməz E) 2 dəfə azalar

122. Dəyişən cərəyanın tezliyini və kondensatorun tutumunu 2 dəfə artırsaq tutum müqaviməti:

A) 2 dəfə artar B) 2 dəfə azalar C) 4 dəfə artar

D) 4 dəfə azalar E) dəyişməz

123. Dəyişən cərəyanın tezliyini 2 dəfə artırıb, kondensatorun tutumunu 2 dəfə azaltsaq, tutum müqaviməti:

A) dəyişməz B) 2 dəfə azalar C) 4 dəfə artar

D) 4 dəfə azalar E) 2 dəfə artar

124. Aktiv müqavimətinin vahidi nədir?

A) om B) farad C) hers

D) volt E) henri

125. BS-də induktivliyin vahidi nədir?

A) om B) henri C) amper

D) volt E) hers

6. Bərk cisim, maye və qazların təzyiqi

127. Arximed qüvvəsi hansı düsturla tapılır (m-ma¬ye¬nin sıxlığı, V-mayeyə batırılan cismin həcmi, g- ağırlıq qüvvəsinin cismə ver¬di¬yi təcildir)?

A) B) C)

D) E)

128. Cisim mayenin səthində üzürsə, ona təsir edən arximed qüvvəsi (FA) ilə ağırlıq qüvvəsi (Fağ) arasında hansı münasibət doğrudur?

A) FA=Fağ B) FAFağ

D) FA=2Fağ E) FA=

129. Cisim qabdakı mayenin dibinə batmışdırsa, ona təsir edən arximed qüvvəsi (FA) ilə ağırlıq qüvvəsi (Fa) arasında hansı münasibət doğrudur?

A) FA=Fağ B) FAFağ

D) FA=2Fağ E) FA=

130. Mayeyə batırılmış cismə təsir edən arximed qüvvəsi qiymətcə:

A) cismin sıxışdırıb çıxardığı mayenin çəkisinə bərabərdir

B) mayeyə batırılan cismin çəkisinə bərabərdir

C) mayeyə batırılan cismin kütləsinə bərabərdir

D) cismin sıxışdırıb çıxardığı mayenin kütləsinə bərabərdir

E) cismin vakuumdakı çəkisinə bərabərdir

131. Hidravlik presin porşenlərinin sahələri 100 sm2 və 25 sm2-dir. Hidravlik pres qüvvədə neçə dəfə qazanc verir?

A) 4 dəfə B) 2 dəfə C) 3 dəfə

D) 5 dəfə E) qazanc vermir

132. Hidravlik presin porşenlərinin sahələri 100 sm2 və 500 sm2-dir. Hidravlik pres işdə neçə dəfə qazanc verir?

A) 5 dəfə B) 2 dəfə C) 3 dəfə

D) 4 dəfə E) işdə qazanc olmur

133. Mayenin sütununun qabın dibinə göstərdiyi hidrostatik təzyiq hansı düsturla hesablanır?

A) B) C)

D) E)

134. Bərk cisim üfiqi səth üzərində sükunətdədir. Onun səthə etdiyi təzyiq hansı düsturla tapılır?

A) B) C)

D) E)

135. Cismin oturacaq səthinin sahəsini 2 dəfə artırısaq, onun üfiqi səthə göstərdiyi təzyiq necə dəyişər?

A) dəyişməz B) 4 dəfə artar C) 2 dəfə artar

D) 2 dəfə azalar E) 4 dəfə azalar

136. Cismin oturacaq səthinin sahəsini 2 dəfə azaltsaq, onun üfiqi səthə göstərdiyi təzyiq necə dəyişər?

A) dəyişməz B) 4 dəfə artar C) 2 dəfə artar

D) 2 dəfə azalar E) 4 dəfə azalar

137. – ifadəsi ilə hansı fiziki kəmiyyət təyin olunur (m-cismin kütləsi, V-cismin həcmidir)?

A) təzyiq B) sıxlıq C) çəki

D) qüvvə E) təcil

138. – ifadəsi ilə hansı fiziki kəmiyyət təyin olunur (Ft-təzyiq qüvvəsi, S-cismin oturacağının sahəsidir)?

A) təzyiq B) sıxlıq C) çəki

D) qüvvə E) təcil

139. – ifadəsi ilə hansı fiziki kəmiyyət təyin olunur (m-ma¬ye¬nin sıxlığı, V-mayeyə batırılan cismin həcmi, g – sərbəstdüşmə təcildir)?

A) amper qüvvəsi B) kulon qüvvəsi

C) lorens qüvvəsi D) arximed qüvvəsi

E) sürtünmə qüvvəsi

140. – ifadəsi ilə hansı fiziki kəmiyyət təyin olunur (m-ma¬ye¬nin sıxlığı, h-qabdakı maye sütunun hündürlüyü, g-sərbəstdüşmə təcildir)?

A) mayenin qabın dibinə etdiyi təzyiq

B) bərk cismin təzyiqi

C) lorens qüvvəsi

D) arximed qüvvəsi

E) sürtünmə qüvvəsi

141. BS-də hidrostatistik təzyiqin vahidi nədir?

A) nyuton B) vatt C) paskal

D) tesla E) veber

142. BS-də bərk cismin təzyiqinin vahidi hansıdır?

A) N B) Vt C) Pa

D) Tl E) Vb

143. Birləşmiş qablar qanunu hansı düsturla ifadə olunur (1və 2-birləşmiş qabın qollarındakı mayelərin sıxlıqları, h1 və h2-qollardakı maye sütunlarının hündürlükləridir)?

A) B) C)

D) E)

144. Normal atmosfer təzyiqinin qiyməti nə qədərdi?

A) 960 mm civə sütunu B) 860 mm civə sütunu

C) 760 mm civə sütunu D) 560 mm civə sütunu

E) 660 mm civə sütunu

145. Atmosfer təzyiqini ölçən cihaz hansıdır?

A) dinamometr B) kalorimetr C) barometr

D) psixrometr E) hiqrometr

146. Barometr nədir?

A) atmosfer təzyiqini ölçən cihaz

B) istilik miqdarını ölçən cihaz

C) arximed qüvvəsini ölçən cihaz

D) rütubət ölçən cihaz

E) maye həcmini ölçən cihaz

147. Manometr nədir?

A) təzyiqi ölçən cihaz

B) istilik miqdarını ölçən cihaz

C) Arximed qüvvəsini ölçən cihaz

D) rütubəti ölçən cihaz

E) maye həcmini ölçən cihaz

148. Areometr nədir?

A) təzyiq ölçən cihaz

B) istilik miqdarını ölçən cihaz

C) sıxlıq ölçən cihaz

D) rütubət ölçən cihaz

E) maye həcmini ölçən cihaz

149. Sıxlıq ölçən cihaz necə adlanır?

A) dinamometr B) kalorimetr C) barometr

D) psixrometr E) areometr

150. Hidravlik presin iş prinsipi hansı qanuna əsaslanır?

A) Nyuton qanununa B) Paskal qanununa

C) Arximed qanununa D) Amper qanununa

E) Faradey qanununa

7. Molekulyar kinetik nəzəriyyənin əsasları. İdeal qaz qanunları

151. İdeal qazın molekulyar kinetik nəzəriyyəsinin əsas tənliyi hansıdır?

A) B) C)

D) E)

152. Mendeleyev-Klapeyron tənliyi hansıdır?

A) B) C)

D) E)

153. Bolsman sabitinin vahidi hansıdır?

A) B) C)

D) molK E) adsız kəmiyyətdir

154. Kelvin şkalasında hansı temperatur –17oC uyğundur?

A) 256K B) –256K C) 290K

D) –280 K E) –290K

155. Selsi şkalasında hansı temperatur 250K-ya uyğundur?

A) –23oC B) –523oC C) 23oC

D) 523oC E) –27oC

156. 3 mol maddədəki molekulların sayını hesablayın (NA=61023 mol–1).

A) 1,81024 B) 21023 C) 0,51024

D) 9,01024 E) 1,81023

157. 1,81024 molekuldan təşkil olunmuş maddə miqdarını təyin edin (NA=61023 mol–1).

A) 3 mol B) 5 mol C) 2 mol

D) 1 mol E) 4 mol

158. Temperaturu 300K, həcmi 1,2 m3 olan 2 mol qazın təzyiqini hesablayın (R=8 C/(molK)).

A) 4kPa B) 8kPa C) 40kPa

D) 80kPa E) 0,4kPa

159. Sabit temperaturda verilmiş kütləli ideal qazın təzyiqini 4 dəfə azaltdıqda, onun həcmi necə dəyişər?

A) 2 dəfə artar B) 2 dəfə azalar C) 4 dəfə artar

D) 4 dəfə azalar E) dəyişməz

160. Sabit temperaturda verilmiş kütləli ideal qazın həcmini 4 dəfə azaltdıqda, onun təzyiqi necə dəyişər?

A) 4 dəfə artar B) 4 dəfə azalar C) 16 dəfə artar

D) 16 dəfə azalar E) dəyişməz

161. Sabit temperaturda verilmiş kütləli ideal qazın təzyiqini 2 dəfə artırdıqda, onun həcmi necə dəyişər?

A) 2 dəfə artar B) 2 dəfə azalar C) 4 dəfə artar

D) 4 dəfə azalar E) dəyişməz

162. Sabit temperaturda verilmiş kütləli ideal qazın həcmini 2 dəfə artırdıqda, onun təzyiqi necə dəyişər?

A) 2 dəfə artar B) 2 dəfə azalar C) 4 dəfə artar

D) 4 dəfə azalar E) dəyişməz

163. İzotermik prosesdə verilmiş kütləli ideal qazın həcmini 3 dəfə artırsaq, onun təzyiqi:

A) 3 dəfə artar B) 3 dəfə azalar C) 9 dəfə artar

D) 9 dəfə azalar E) dəyişməz

164. İzotermik prosesdə verilmiş kütləli ideal qazın həcmini 3 dəfə azaltsaq onun təzyiqi:

A) 3 dəfə artar B) 3 dəfə azalar C) 9 dəfə artar

D) 9 dəfə azalar E) dəyişməz

165. İobar prosesdə verilmiş kütləli ideal qazın mütləq temperaturunu 4 dəfə artırırsaq onun həcmi:

A) 4 dəfə artar B) 4 dəfə azalar C) 16 dəfə artar

D) 16 dəfə azalar E) dəyişməz

166. İzobar prosesdə verilmiş kütləli ideal qazın mütləq temperaturunu 4 dəfə azaltsaq, onun həcmi:

A) 4 dəfə artar B) 4 dəfə azalar C) 16 dəfə artar

D) 16 dəfə azalar E) dəyişməz

167. İzoxor prosesdə verilmiş kütləli ideal qazın mütləq temperaturunu 2 dəfə artırırsaq, onun təzyiqi:

A) 4 dəfə artar B) 4 dəfə azalar C) 2 dəfə artar

D) 2 dəfə azalar E) dəyişməz

168. İzoxor prosesdə verilmiş kütləli ideal qazın mütləq temperaturu 2 dəfə azaltsaq, onun təzyiqi:

A) 4 dəfə artar B) 4 dəfə azalar C) 2 dəfə artar

D) 2 dəfə azalar E) dəyişməz

169. Sabit temperaturda havadakı su buxarının parsial təzyiqi 2 dəfə artarsa nisbi rütubət:

A) 2 dəfə artar B) 2 dəfə azalar C) dəyişməz

D) 4 dəfə artar E) 4 dəfə azalar

170. Sabit temperaturda havadakı su buxarının sıxlığı 2 dəfə azalarsa nisbi rütubət:

A) 2 dəfə azalar B) 2 dəfə artar C) dəyişməz

D) 4 dəfə artar E) 4 dəfə azalar

171. Sabit temperaturda havadakı su buxarı molekullarının konsentrasiyası 2 dəfə artarsa nisbi rütubət:

A) 2 dəfə artar B) 2 dəfə azalar C) dəyişməz

D) 4 dəfə artar E) 4 dəfə azalar

172. Sabit temperaturda doymuş su buxarının həcmini 3 dəfə azaltdıqda onun təzyiqi:

A) dəyişməz B) 3 dəfə artar C) 3 dəfə azalar

D) 9 dəfə artar E) 9 dəfə azalır

173. Mayenin buxarlanma sürəti hansı amildən asılı deyildir?

A) mayenin kütləsindən

B) xarici atmosfer təzyiqindən

C) mayenin növündən

D) mayenin temperaturundan

E) mayenin açıq səthinin sahəsindən

174. Şəkildə sabit həcmdə götürülmüş buxarın onun mütləq temperaturundan asılılıq qrafiki verilmişdir. Qrafikin hansı hissəsi doymamış buxara aiddir?

A) BC B) AB C) AC

D) bütün hissələr

E) doymamış buxarın təzyiqi temperaturdan asılı deyil.

175. Hansı temperaturdan yuxarıda buxarı mayeyə çevirmək olmur?

A) böhran temperaturundan

B) ərimə temperaturundan

C) qaynama tempera¬tu¬run¬dan

D) bərkimə temperaturunda

E) şeh nöqtəsindən

176. Doymuş buxarın doymamış buxara çevrildiyi temperatur necə adlanır?

A) şeh nöqtəsi

B) böhran temperaturu

C) qaynama temperaturu

D) kondensasiya temperaturu

E) buxarlanma temperaturu

177. Mütləq temperatur şkalası ilə Selsi şkalası arasında hansı münasibət doğrudur?

A) B)

C) D)

E)

178. Sabit temperaturda verilmiş kütləli ideal qaz üzərində aparılan proses necə adlanır?

A) izotermik proses B) izoxorik proses

C) izobarik proses D) adiabatik proses

E) qaynama prosesi

179. Sabit təzyiqdə verilmiş kütləli ideal qaz üzərində aparılan proses necə adlanır?

A) izotermik proses B) izoxorik proses

C) izobarik proses D) adiabat proses

E) kondensasiya prosesi

180. Sabit həcmdə verilmiş kütləli ideal qaz üzərində aparılan proses necə adlanır?

A) izotermik proses B) izoxorik proses

C) izobarik proses D) adiabat proses

E) buxarlanma prosesi

181. Şəkildə verilmiş kütləli ideal qazın təzyiqinin onun həcmindən asılılıq qrafiki təsvir edilmişdir. İzo¬ter¬mik prosesə uyğun asılılıq hansı rəqəmlə işarə olunmuşdur?

A) yalnız 1 B) yalnız 2 C) yalnız 3

D) 1 və 3 E) 2 və 3

182. Şəkildə verilmiş kütləli ideal qazın təzyiqinin onun həcmindən asılılıq qrafiki təsvir edilmişdir. İzo¬bar prosesə uyğun asılılıq hansı rəqəmlə işarə olunmuşdur?

A) yalnız 1 B) yalnız 2 C) yalnız 3

D) 1 və 3 E) 2 və 3

183. Şəkildə verilmiş kütləli ideal qazın təzyiqinin onu həcmindən asılılıq qrafiki təsvir edilmişdir. İzo¬xor prosesə uyğun asılılıq hansı rəqəmlə işarə olunmuşdur?

A) yalnız 1 B) yalnız 2 C) yalnız 3

D) 1 və 3 E) 2 və 3

184. pV diaqramında verilmiş kütləli ideal qaza aid hansı proses təsvir olunmuşdur?

A) izotermik proses B) izoxor proses

C) izobar proses D) adiabat proses

E) kondensasiya prosesi

185. pV diaqramında verilmiş kütləli ideal qaza hansı proses təsvir olunmuşdur?

A) izotermik proses B) izoxor proses

C) isobar proses D) adiabat proses

E) soyuma prosesi

186. Verilmiş kütləli ideal qaz üçün pV diaqramında hansı proses təsvir olunmuşdur?

A) izotermik proses B) izoxor proses

C) isobar proses D) adiabat proses

E) soyuma prosesi

187. Verilmiş kütləli ideal qaz üçün pT diaqramında hansı proses təsvir olunmuşdur?

A) izotermik proses B) izoxor proses

C) isobar proses D) adiabat proses

E) qızma prosesi

188. Verilmiş kütləli ideal qaz üçün pT diaqramında hansı proses təsvir olunmuşdur?

A) izotermik proses B) izoxor proses

C) isobar proses D) adiabat proses

E) fotoionlaşma

189. Verilmiş kütləli ideal qaz üçün VT diaqramında hansı proses təsvir olunmuşdur?

A) izotermik proses B) izoxor proses

C) isobar proses D) adiabat proses

E) qızma prosesi

190. Verilmiş kütləli ideal qaz üçün VT diaqramında hansı proses təsvir olunmuşdur?

A) izotermik B) izoxorik C) izobarik

D) adiabat E) fotoionlaşma

191. Verilmiş kütləli ideal qaz üçün VT diaqramında hansı proses təsvir olunmuşdur?

A) izotermik proses B) izoxor proses

C) isobar proses D) adiabat proses

E) soyuma prosesi

192. Verilmiş kütləli ideal qaz üçün PT diaqramında hansı proses təsvir olunmuşdur?

A) izotermik proses B) izoxor proses

C) isobar proses D) adiabat proses

E) böhran halı

8. Termodinamikanın əsasları

193. İzotermik prosesdə termodinamikanın birinci qanunu hansı düsturla ifadə olunur?

A) QU B) QU+A C) Q–A

D) U –A E) UA

194. Adiabat prosesdə termodinamikanın birinci qanunu hansı düsturla ifadə olunur?

A) QU B) QU+A C) Q–A

D) U–A E) U0

195. Verilmiş kütləli ideal qaza 300 C istilik miqdarı verdikdə o xarici qüvvələrə qarşı 300C iş görmüşdür. Qa¬zın daxili enerjisinin dəyişməsi nəyə bərabər olmuşdur?

A) 100C B) – 300C C) 300C

D) 0C E) –100C

196. Qaza 200 C istilik miqdarı verdikdə o xarici qüvvələrə qarşı 200C iş görmüşdür. Qa¬zın daxili enerjisi nə qədər dəyişmişdir?

A) –100C B) 200C C) 0C

D) 100C E) –200C

197. pV diaqramında verilmiş kütləli ideal qaz üçün təsvir olunan hansı prosesdə o daha çox iş görmüşdür?

A) N–1 B) N–2 C) N–3

D) N–4 E) N–5

198. Verilmiş kütləli ideal qaz üçün pV diaqramında təsvir olunan hansı prosesdə daha az iş görmüşdür?

A) N–1 B) N–2 C) N–3 D) N–4 E) N–5

199. BS-də istilik miqdarının vahidi nədir?

A) coul B) kulon C) nyuton

D) vatt E) henri

200. BS-də istilik tutumunun vahidi hansıdır?

A) B) C) CK

D) E)

201. BS-də xüsusi istilik tutumunun vahidi hansıdır?

A) B) C)

D) E)

202. – hansı fiziki kəmiyyətin vahididir?

A) müqavimətin temperatur əmsalının

B) istilik miqdarının

C) istilik tutumunun

D) xüsusi istilik tutumunun

E) qaz sabitinin

203. – hansı fiziki kəmiyyətin vahididir?

A) univrsal qaz sabitinin

B) istilik miqdarının

C) istilik tutumunun

D) müqavimətin temperatur əmsalının

E) daxili enerjinin

204. Kelvin hansı fiziki kəmiyyətin vahididir?

A) bolsman sabitinin

B) istilik miqdarının

C) istilik tutumunun

D) universal qaz sabitinin

E) mütləq temperaturun

9. Elektromaqnit sahəsi

205. İnduktivliyi L olan cərəyanlı sarğacın maqnit sahəsinin enerjisi hansı ifadə ilə təyin olunur?

206. Hansı ifadə maqnit sahəsinin enerjisinə uyğundur?

A) B) C)

D) E)

207. Hansı ifadə maqnit sahəsinin enerjisinə uyğundur?

A) B) C)

D) E)

208. Hansı ifadə maqnit sahəsinin enerjisinə uyğundur?

A) B) C)

D) E)

209. Hansı ifadə elektrik sahəsinin enerjisinə uyğundur?

A) B) C)

D) E)

210. Hansı ifadə elektrik sahəsinin enerjisinə uyğundur?

A) B) C)

D) E)

211. Hansı ifadə elektrik sahəsinin enerjisinə uyğundur?

A) B) C)

D) E)

212. Veber hansı fiziki kəmiyyətin vahididir?

A) maqnit selinin

B) maqnit sahə induksiyasının

C) induktivliyin

D) maqnit nüfuzluğunun

E) elektrik hərəkət qüvvəsinin

213. Tesla hansı fiziki kəmiyyətin vahididir?

A) maqnit selinin

B) maqnit sahə induksiyasının

C) induktivliyin

D) maqnit nüfuzluğunun

E) elektrik hərəkət qüvvəsinin

214. Henri hansı fiziki kəmiyyətin vahididir?

A) maqnit selinin

B) maqnit sahə induksiyasının

C) induktivliyin

D) maqnit nüfuzluğunun

E) elektrik hərəkət qüvvəsinin

215. Kulon qanunu hansı düsturla ifadə olunur?

A) B) C)

D) E)

216. –düsturu hansı qanunu ifadə edir?

A) Arximed qanunu B) Kulon qanunu

C) Nyüton qanunu D) paskal qanunu

E) Faradey qanunu

217. Elektrik sahəsinin intensivliyi hansı düsturla ifadə olunur?

A) B) C)

D) E)

218. BS-də elektrik sahəsinin intensivliyinin vahidi hansıdır?

A) B) C)

D) E)

219. Bircins maqnit sahəsində yerləşdirilən düzxətli cərəyanlı naqilə təsir edən amper qüvvəsi hansı düsturla tapılır?

A) B) C)

D) E)

220. Hansı cihazın iş prinsipi lorens qüvvəsinə əsaslanır?

A) kütl&#6

Lord of Miracles

Şərhlər:

 1. Lord of Miracles dedi ki:

  Buyurun baxa bilersiniz !!! am

 2. Admin dedi ki:

  Xi xi xi )) Mne bu yolari coxdan kecmiwem.Amma 11-cisiniflere lazim olacaq ))

 3. choSen dedi ki:

  axi bunlar asantdi,men imatahan verende bele asant suallar yox idi,bunlar atestat imtahanin suallarina oxshayir…
  ama oyrenmeye asantdan bashalamaq lazimdi,bimeyenler mutleq oxusun…

 4. Rena_786 dedi ki:

  ха еслибы физика всегда бы была такая, то я была бы отличнеца,но а так ненавижу физику(((((((………….спасибки автору…………

 5. M I L A Q R O S dedi ki:

  a pocemu VI ne pecatayete na rus. smile

 6. AYSANKA dedi ki:

  vay vay ta siz imtahani cetin veressizki feel

 7. Damla dedi ki:

  sag ol bezilerini bildim

 8. BadBoy dedi ki:

  Cox sag Olun Minnetdaram size!!!

 9. BAKUGAN_DANIEL dedi ki:

  SUPER SUALLAR DEYIL/ AMMA ZƏHMƏTİNİZƏ GЦRƏ SAĞ OLUN

  FİZİKADA ASANDIR. BELƏ ASAN SUALLARA GЦRƏ ƏZİYYƏT ЗƏKMƏYİN