Imtahan suallar; – Kimya

[HIDE]

1. KİMYANIN İLK ANLAYIŞLARI

1. NaCl-i suda məhluldan hansı üsulla ayırmaq olar?
A) durultma B) süzmə
C) maqnitlə D) buxarlandırma
E) çökdürmə

2. Qeyri metalı göstərin:
A) Be B) Br C) Ba D) Mn E) Mg

3. Hansı halda bəsit maddə nəzərdə tutulur?
A) turşu B) duz C) əsa
D) allotropik şəkildəyişmə E) spirt

4. Hansı birləşmədə oksigenin kütlə payı daha çoxdur?
A) CH3OH B) C2H5OH
C) C3H7OH D) C4H9OH
E) C5H11OH

5. 14 q XO birləşməsində 8 q oksigen var. X-in nisbi atom kütləsini hesablayın.
A) 14 B) 24 C) 12 D) 28 E) 40

I

1. Hansı sırada elementin hamısı sabit valentlidir?
A) P, K B) F, Cl C) Na, Ba
D) Fe, H E) Cu, Zn

2. Hansı sırada elementlərin hamısı dəyişkən valentlidir?
A) Fe, Cu B) K, F C) Na, Mg
D) Ba, S E) Ca, Zn

3. Müxtəlifcinsli qarışığı göstərin.
A) şəkərin su ilə B) etil spirtinin su ilə
C) xörək duzunun su ilə D) neftin su ilə
E) qlükozanın su ilə

4. Eynicnsli qarışığı göstərin.
A) kükürdün su ilə B) dəmirin kükürd ilə
C) neftin su ilə D) bitki yağı ilə suyun
E) etil spirtinin su ilə

5. Hansı kimyəvi formul düzgündür?
A) CaHSO4 B) CaHPO4 C) CaHCO3
D) Ca(CO3)2 E) CaH2PO4

6. Hansı kimyəvi formul düzgün deyil?
A) NaHS B) Na2CO3 C) NaHSO4
D) NaHCl E) Na3PO4

2. MADDƏ MİQDARI. AVOQADRO QANUNU

1. 2 mol azotda neçə molekul var?
A) 6,02•1023 B) 6,02•1022 C) 1,204•1024
D) 3,01•1023 E) 1,204•1023

2. Eyni şəraitdə bərabər həcmdə götürülmüş oksigen metandan neçə dəfə ağırdır? Mr(O2)=32 Mr(CH4)=16
A) 4 B) 2 C) 3 D) 5 E) 6

3. 14 q azotun həcmi neçə litrdir (n.ş.-də)? Mr(N2)=28
A) 5,6 B) 11,2 C) 4,48
D) 2,24 E) 33,6

4. Propanın hidrogenə görə sıxlığı neçədir? Mr(H2)=2; Mr(C3H8)=44
A) 11 B) 88 (C) 22 D) 33 E) 4

5. 20 q XO maddəsində olan bütün atomların sayı 6,02•1023-dür. X-in nisbi atom kütləsini hesablayın.
A) 24 B) 14 C) 12 D) 40 E) 28

II

1. 2 mol suda neçə molekul var?
A) 6,02•1022 B) 6,02•1023 C) 1,204•1024
D) 1,806•1024 E) 9,03•1023

2. 1,204•1024 sayda molekul neçə moldur?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 0,5

3. Sıxlığı oksigen qazının sıxlığından 2 dəfə çox olan qazın 0,2 molu neçə qramdır?
Mr(O2) = 32
A) 3,2 B) 6,4 C) 12,8 D) 32 E) 64
4. 0,2 molu 12,8 q olan qazın oksigenə görə nisbi sıxlığını hesablayın. Mr(O2) = 32
A) 16 B) 32 C) 4,8 D) 6,4 E) 2,0

5. Azot və etilen qarışığına hansı qazı əlavə etdikdə onun sıxlığı azalar?
Mr(N2)=28, Mr(C2H4)=28, Ar(H) = 1, Ar(C)=12, Ar(O)=16
A) C2H6 B) CO2 C) NH3 D) NO E) Cl2

6. Azot və etilen qarışığına hansı qazı əlavə etdikdə onun sıxlığı artar?
Mr(N2)=28, Mr(C2H4)=28, Ar(H) = 1, Ar(C)=12, Ar(O)=16
A) C2H6 B) CO C) NH3
D) N2 E) CH4

3. ATOMUN QURULUŞU. DÖVRÜ QANUN, DÖVRÜ SİSTEM

1. atomunda neçə müsbət yüklü hissəcik var?
A) 56 B) 30 C) 82 D) 28 E) 26

2. 1s22s22p63s2 elektron formuluna malik element hansı dövrdə yerləşir?
A) II B) VIII C) VI D) III E) V

3. ionunda olan elektronların sayı X3+ ionundakı elektronların sayına bərabərdir. X-in sıra nömrəsini hesablayın.
A) 13 B) 10 C) 7 D) 14 E) 8

4. Hansı elektron formulu təsirsiz qaza uyğun gəlir?
A) …2s2 2p4 B) …3s23p3 C) …2s2 2p6
D) …3s2 E) …2s2 2p2

5. Halogenlər neçənci qrupda yerləşir?
A) I B) II C) IV D) VI E) VII

III

1. Fe atomunun nüvəsində neçə neytron var?
A) 26 B) 56 C) 82 D) 30 E) 28

2. S atomunun nüvəsində neçə neytron var?
A) 16 B) 32 C) 48 D) 8 E) 24
3. s- elementləri üçün hansı ifadələr düzgündür?
A) qrup üzrə yuxarıdan aşağı atom radiusu azalır
B) dövr üzrə soldan sağa atom radiusu artır
C) qrup üzrə yuxarıdan aşağı reduksiyaediCilik azalır
D) qrup üzrə yuxarıdan aşağı oksidləşdiriCilik artır
E) dövr üzrə energetik səviyyələrin sayı dəyişmir

4. s və p- elementləri üçün hansı ifadə səhvdir?
A) dövr üzrə energetik səviyyələrin sayı dəyişmir
B) dövr üzrə soldan sağa elektromənfilik azalır
C) dövr üzrə soldan sağa oksigenli birləşmələrdə valentlik artır
D) qrup üzrə xariCi elektron səviyyəsindəki elektronların sayı dəyişmir
E) qrup üzrə yuxarıdan aşağı atom radiusu artır
5. Qısa elektron formulu … 3s23p4 olan elementin sıra nömrəsini təyin edin.
A) 8 B) 6 C) 32 (D) 16 E) 24

6. Sıra nömrəsi 16 olan elementin qısa elektron formulunu göstərin.
A) … 2s22p4 B) … 2s22p6 C) … 3s23p2
D) … 3s23p4 E) … 3s23p1

4. KİMYƏVİ RABİTƏ VƏ OKSİDLƏŞMƏ DƏRƏCƏSİ

1. Qeyri-polyar kovalent rabitəli maddəni göstərin:
A) H2O B) NaCl C) HCl
D) N2 E) CaO

2. Hansı birləşmədə azotun oksidləşmə dərəCəsi mənfidir?
A) NO (B) NH3 C) HNO3
D) KNO2 (E) N2O

3. Hansı maddənin molekulları arasında hidrogen rabitəsi yaranır?
A) CO2 B) O2 C) H2
D) CH4 E) H2O

4. İon tipli kristal qəfəs əmələ gətirən maddəni göstərin.
A) NaCl B) HCl C) HClO3
D) CO2 E) H2O

5. Hansı hallarda elektron verilir?
I. X2-X- II. X2-X2+
III. X2+X+ IV. X3+X-
A) I, III B) I, IV C) I, II
D) II, IV E) III, IV

IV

1. Hansı sırada yalnız qeyri-polyar kovalent rabitəli maddələr verilmişdir?
A) H2S, Cl2, Br2 B) H2, Cl2, N2 C) P4, S8, SO2
D) HCl, HBr, HC E) NaF, NaCl, NaBr

2. Hansı sırada yalnız polyar kovalent rabitəli maddələr verilmişdir?
A) H2S, Cl2, Br2 B) H2, Cl2, N2 C) HCl, HBr, HC
D) P4, S8, SO2 E) NaF, NaCl, NaBr

3. Hansı maddələrin molekulunda  (pi)- rabitə yoxdur?
A) C2H4 B) CO2 C) C2H6 D) C2H2 E) C4H8

4. Hansı maddələrin molekulunda  (pi)- rabitə vardır?
A) H2O B) NH3 C) C2H6
D) CO2 E) C2H5OH

5. Hansı birləşmələrdə karbonun valentliyi IV deyil?
A) CH2Cl2 B) CO2 C) C6H6
D) C2H4 E) CO

6. Hansı birləşmələrdə karbonun oksidləşmə dərəCəsi +4-dür.
A) CH2Cl2 B) CO2 C) C6H6
D) C2H4 E) CO

5. KİMYƏVİ REAKSİYALARIN TƏSNİFATI VƏ İSİILİK EFFEKTİ

1. Birləşmə reaksiyasını göstərin:
A) 2Na+2HCl2NaCl+H2 B) 2KClO32KCl+3O2
C) KOH+HSlKCl+H2O D) CaO+ H2OCa(OH)2
E) Zn+CuSO4 ZnSO4+Cu

2. Hansı sxem üzrə əvəzetmə reaksiyası baş verir?
A) Fe+O2 B) Na+H2O
C) NaCl+AgNO3 D) SO3+H2O
E) KMnO4
3. 9 q H2O-nun hidrogen və oksigendən əmələ gəldiyi zaman 143 kC istilik ayrılır. Suyun əmələgəlmə istiliyini hesablayın (kC/mol).
A) +286 B) +143 C) -286
D) -143 E) +572

4. 2CH2+5O4CO2+2H2O+2600 kC termokimyəvi tənliyinə əsasən asetilenin yanma istiliyini (Q) hesablayın (kC/mol).
A) +2600 B) -2600 C) +1300 D) -1300 E) +650

5. C+O2CO2+400 kC termokimyəvi tənliyinə əsasən 5,6 l O2 reaksiyaya girdikdə neçə kC istilik ayrılır?
A) 200 B) 50 C) 100 D) 400 E) 150

V

1. Əvəzetmə reaksiyasının tənliyini göstərin.
A) HCl + Mg  MgCl2 + H2 B) 2HCl + CaO  CaCl2 + H2O
C) 2HCl H2 + Cl2 D) HCl + C2H4  C2H5Cl
E) HCl + NaOH  NaCl + H2O

2. Dəyişmə (mübadilə) reaksiyasının tənliyini göstərin.
A) HCl + Zn  ZnCl2 + H2 B) 2HCl H2 + Cl2
C) 2HCl + CaO  CaCl2 + H2O D) HCl + C2H4  C2H5Cl
E) HCl + NH3  NH4Cl

3. 2,6 q asetilen (C2H2) yandıqda 130 kC istilik ayrılır. Asetilenin yanma reaksiyasının istilik effektini (kC) hesablayın. Mr(C2H2) = 26
A) 650 B) 1300 C) 2600 D) 338 E) 130

4. Asetilen (C2H2) yanma reaksiyasının istilik effekti 2600 kC-dur. 2,6 q asetilen yandıqda neçə kC istilik ayrılar? Mr(C2H2) = 26
A) 650 B) 1300 C) 2600 D) 338 E) 130

5. 2H2 (q) + O2 (q) = 2H2O (m) + 572 kC termokimyəvi tənliyə əsasən hidrogenin yanma istiliyini (kC/mol) hesablayın.
A) 572 B) 286 C) 143 D) 71,5 E) 1144

6. 2H2 (q) + O2 (q) = 2H2O (m) + 572 kC termokimyəvi tənliyinə əsasən suyun əmələgəlmə istiliyini (kC/mol) hesablayın.
A) 572 B) 286 C) 143 D) 71,5 E) 1144
6. OKSİDLƏŞMƏ-REDUKSİYA REAKSİYALARI

1. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyasını göstərin:
A) HCl+NaOHNaCl+H2O B) SO3+H2O H2SO4
C) Ca+SCaS D) CaSO3CaO+CO2
E) Cu(OH)2CuO+H2O

2. Hansı halda oksidləşmə baş verir?
A) B) C)
D) E)

3. CuO+NH3Cu+N2+H2O oksidləşmə reduksiya reaksiyasını əmsallaşdırın. Oksidləşdirici və reduksiyaedicinin əmsalları cəmini müəyyənləşdirin.
A) 2 B) 3 C) 5 D) 4 E) 6

4. 14HCl+K2Cr2O72KCl+2CrCl3+3Cl2+7H2O reaksiyasında hansı element elektron verir?
A) H B) Cl C) K D) Cr E) O

5. Oksidləşmə-reduksiya proseslərini göstərin.
I. hidroliz II. elektroliz
III. korroziya IV. neytrallaşma reaksiyası
A) I, II B) I, III C) I, IV
D) II, IV E) II, III

VI

1. Hansı sxem oksidləşmə prosesini əks etdirir?
A) N2  NH3 B) SO3  SO2 C) SO3  H2SO4
D) H2  H2O E) C  CH4

2. Hansı sxem reduksiya prosesini əks etdirir?
A) H2  H2O B) SO3  SO2 C) NH3  N2
D) CH4  C E) CO  CO2

3. Hansı ion yalnız oksidləşdirici xassə göstərir?
A) Zn B) Fe C) S
D) Cu E) Cr

4. Hansı ion yalnız reduksiyaedici xassə göstərir?
A) Zn B) Fe C) S
D) Cu E) Cr

5. HCl + KMnO4  KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O reaksiya tənliyində reduksiyaedicinin əmsalını tapın.
A) 2 B) 5 C) 8 D) 16 E) 4

6. HCl + KMnO4  KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O reaksiya tənliyində oksidləşdiricinin əmsalını tapın.
A) 2 B) 5 C) 8 D) 16 E) 4

7. KİMYƏVİ REAKSİYALARIN SÜRƏTİ. KİMYƏVİ TARAZLAQ

1. Hansı qrafik reaksiya sürətinin başlanğıc maddələrin qatılığından asılılığını düzgün əks etdirir?

A) B) C)

D) E)

2. Temperatur əmsalı 2 olan reaksiyanın 600C-də sürəti 0,4 mol/l•san-dir. 700C-də bu reaksiyanın sürətini hesablayın.
A) 1,6 B) 0,2 C) 0,6 D) 2,4 E) 0,8

3. Hansı reaksiyada təzyiq tarazlığın yerdəyişməsinə təsir etmir?
A) 2NO+O22NO2 B) N2+3H22NH3
C) H¬2+Cl22HCl D) 2CO+O22CO2
E) 3 O22O3

4. N2+3H22NH3+Q reaksiyasında tarazlığı düzünə (sağa) yönəltmək üçün nə etmək lazımdır?
A) təzyiqi azaltmaq B) NH3-ün qatılığını artırmaq
C) təzyiqi artırmaq D) temperaturu artırmaq
E) N2-nin qatılığını azaltmaq

5. 2SO2+O22SO3 reaksiyasında 0,2 mol O2 sərf olunduqda neçə mol SO2 sərf olunar?
A) 0,1 B) 0,2 C) 0,3 D) 0,4 E) 0,8

VII

1. Temperatur əmsalı 2 olan reaksiyada temperaturu 400C-dən 600C-yə qədər artırdıqda reaksiyanın sürəti neçə dəfə artar?
A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 20

2. Temperatur əmsalı 2 olan reaksiyada temperaturu 800C-dən 500C-yə qədər endirdikdə reaksiyanın sürəti neçə dəfə azalar?
A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 20

3. Hansı halda təzyiqin dəyişməsi kimyəvi tarazlığın yerdəyişməsinə təsir etmir?
A) 3H2 + N2 2NH3 B) 2SO2 + O2 2SO3
C) 2H2 + O2 2H2O (q) D) C + O2 CO2
E) CO2 + S 2CO

4. Hansı halda təzyiqin dəçyişməsi kimyəvi tarazlığın yerdəyişməsinə təsir edir?
A) N2 + O2 2NO B) H2 + Cl2 2HCl
C) Fe3O4 + 4CO 3Fe + 4CO2 D) 2CO + O2 2CO2
E) Fe2O3 + 3H2 2Fe + 3H2O (buxar)

5. 3H2 + N2 2NH3 reaksiyasında azotun başlanğıc qatılığı 0,8 mol/l, 10 saniyədən sonra 0,5 mol/l olmuşdur. Bu reaksiyanın hidrogenə görə orta sürətini hesablayın.
A) 0,03 B) 0,06 C) 0,09 D) 0,8 E) 0,3

8. MƏHLULLAR

1. Hansı maddənin suda həll olmasının təzyiqdən asılılığı qrafikə uyğun gəlir?
A) NaCl
B) KOH
C) HNO3
D) H2SO4
E) HCl

2. 40 q duzu 460 q suda həll etdikdə neçə faizli məhlul alınar?
A) 8 B) 10 C) 4 D) 16 E) 20

3. Duzun həllolma əmsalı 1000 q/l-dirsə, doymuş məhlulda həmin duzun kütlə payı neçə faiz olar?
A) 40 B) 50 C) 30 D) 20 E) 80

4. 20 q SO3-ü 80 q suda həll etdikdə neçə faizli sulfat turşusu məhlulu alınar?
A) 49 B) 98 C) 20 D) 24,5 E) 40

5. Molyar qatılığı 0,2 mol/l olan məhlulun 200 ml-də neçə mol maddə olar?
A) 0,4 B) 0,04 C) 0,8 D) 20 E) 1,2

VIII.

1. 200 q xörək duzu məhlulunda 50 q duz vardır. Məhlulda duzun kütlə payını (%) hesablayın.
A) 20 B) 25 C) 50 D) 40 E) 30

2. 200 q 20%-li duz məhluluna 50 q su əlavə etdikdə alınan məhlulda duzun kütlə payını (%) hesablayın.
A) 10 B) 12 C) 16 D) 20 E) 25

3. 200 q 20%-li duz məhlulundan 40 q su buxarlandırdıqda alınan məhlulda duzun kütlə payını (%) hesablayın.
A) 25 B) 15 C) 30 D) 40 E) 80

4. 20%-li duz məhlulunda duzun həllolma əmsalını hesablayın (q/l).
A) 150 B) 250 C) 300 D) 500 E) 1000

5. 600 ml NaOH məhlulunda 1,2 mol NaOH vardır. Məhlulda natrium-hidroksidin molyar qatılığını (mol/l) hesablayın.
A) 1,2 B) 1,8 C) 0,6 D) 2 E) 4

9. ELEKTROLİTİK DİSSOSIASİYA. ION MÜBADİLƏSI REAKSIYALARI. DUZLARIN HİDROLİZI. ELEKTROLİZ

1. Qeyri-elektroliti göstərin:
A) HNO3 B) NaCl C) MgSO4
D) H2SO4 E) C6H12O6

2. Hansı reaksiya məhlulda axıra qədər gedər?
A) NaCl+KNO3 B) KCl+HNO3
C) KCl+AgNO3 D) Na2SO4+HCl
E) CuSO4+NaNO3

3. Elektroliz prosesində hansı kation daha asan reduksiya olunar?
A) Ag+ B) Mg2+ C) Cu2+ D) Fe2+ E) Zn2+

4. Hansı duzu suda həll etdikdə turş mühit yaranır?
A) KCl B) Na2CO3 C) KNO3
D) ZnCl2 E) Na2S

5. CuSO4 məhlulunu elektrolizə uğratdıqda anoda 5,6 l O2 ayrılmışsa, bu zaman katoda neçə qram mis ayrılar? Ar(Cu)=64
A) 16 B) 32 C) 64 D) 48 E) 128

IX

1. Yalnız qüvvətli elektrolitlərdən ibarət sıranı göstərin.
A) H2CO3, NaCl, H2SiO3 B) NH4OH, H2S, CaCl2
C) H2SO4, NaNO3, KOH D) H2S, CH3COOH, H2CO3
E) HCl, HBr, H2O

2. Yalnız zəif elektrolitlərdən ibarət sıranı göstərin.
A) H2S, CH3COOH, H2CO3 B) NaOH, NaCl, K2CO3
C) HCl, HBr, HC D) NaCl, NH4OH, H2SiO3
E) HCl, HBr, H2O

3. Hansı ionlar arasında reaksiya məhlulda axıra qədər getmir?
A) Ca + CO  B) Ba + SO 
C) Cu + 2OH  D) Pb + S 
E) K + NO 

4. Hansı ionlar arasında reaksiya məhlulda axıra qədər gedir?
A) Ba + 2Cl  B) Fe + SO 
C) K + NO  D) Cu + 2OH 
E) 2Na + SO 

5. Hansı duzun suda məhlulu qələvi mühit yaradır?
A) Na2SO4 B) NaCl C) Na2CO3
D) NaNO3 E) KCl

6. Hansı duzun suda məhlulu turş mühit yaradır?
(A) FeSO4 B) K2SO4 C) NaCl
D) Na2S E) NaNO3

7. K2SO4 duzunun suda məhlulunun elektrolizi zamanı elektrodlarda hansı maddələr alınar?
A) K və O2 B) K və S C) H2 və O2
D) H2 və SO2 E) K və SO2

8. CuSO4 duzunun suda məhlulunun elektrolizi zamanı elektrodlarda hansı maddələr alınar?
A) Cu və O2 B) Cu və S C) H2 və O2
D) H2 və SO2 E) Cu və SO2

10. OKSİDLƏR. ƏSASLAR. TURŞULAR. DUZLAR

1. Nitrat turşusunun formulunu göstərin:
A) NH3 B) H2SO4 C) HNO2
D) HCl E) HNO3

2. Hansı oksid qələvi ilə reaksiyaya girmir?
A) CO2 B) N2O5 C) SO2
D) Na2O E) SO3

3. Düzgün olmayan reaksiyanı göstərin:
A) Zn+H2SO4ZnSO4+H2 B) Fe+2HClFeCl2+H2
C) Cu+2HClCuCl2+H2 D) Mg+H2SO4MgSO4+H2
E) 2Al+2H3PO42AlPO4+3H2

4. 200 q 40%-li CuSO4 məhluluna dəmir lövhə salındıqda reaksiyadan sonra lövhənin kütləsi neçə qram artar?
(A) 4 B) 2 C) 8 D) 6 E) 12

5. İkiqat duzun formulunu göstərin:
A) Cu(OH)Cl B) Al2(SO4)3 C) K2SO4
D) KNaSO4 E) NaHSO4

X

1. Hansı maddə düzgün adlandırılmışdır?
A) H2SO4 – sulfit turşusu B) HNO3 – nitrit turşusu
C) FeO – dəmir (II) oksid D) Cu2O – mis (II) oksid
E) Ca(OH)2 – kalsium (II) htdroksid

2. Hansı maddənin adı düzgün deyil?
A) H2S – sulfid turşusu B) Fe(OH)3 – dəmir (III) hidroksid
C) Fe2O3 – dəmir (II) oksid D) CuSO4 – mis (II) sulfat
E) CaCl2 – kalsium-xlorid

3. Hansı reaksiya getmir?
A) NaOH + BaSO4  B) NaOH + HCl 
C) NaOH + FeSO4  D) NaOH + CO2 
E) NaOH + Cl2 

4. Hansı reaksiyadan hidrogen alınmır?
A) HCl + Zn  B) NaOH + Zn
C) HNO3 + Na  D) H2SO4 (duru) + Mg 
E) C2H5OH + Na 

5. Hansı reaksiyadan oksid alınar?
A) K + O2 B) Au + O2
C) Cl2 + O2 D) Al + O2
E) He + O2 

11. HİDROGEN. OKSIGEN. SU

1. Su ilə adi şəraitdə reaksiyaya girən metalı göstərin:
A) Pb B) Zn C) Cu D) Ca E) Ag

2. Hidrogen hansı metalla birbaşa reaksiyaya girmir?
A) Ba B) Na C) K D) Ca E) Al

3. Oksigen laboratoriyada hansı maddələrin parçalanmasından alınır?
I. ZnO II. KNO3 III. H2O IV. Fe2O3
A) II, III B) I, II C) I, III D) I, IV E) II, IV

4. 20,2 q KNO3-ü termiki parçaladıqda neçə litr O2 alınar (n.ş)?
A) 1,12 B) 2,24 C) 4,48 D) 3,36 E) 5,6

5. Su ilə reaksiyaya girməyən oksidi göstərin.
A) CaO B) SO2 C) SiO2 D) P2O5 E) N2O5

XI

1. Hidrogen və oksigen qazları üçün hansı ifadə doğrudur?
A) havadan ağır qazdırlar
B) havadan yüngül qazdırlar
C) suda az həll olurlar
D) “su qazı”nın tərkibinə daxildirlər
E) birləşmələrdə sabit oksidləşmə dərəcəsinə malik olkrlar

2. Hansı sıradakı maddələr su ilə reaksiyaya daxil olurlar?
A) NaH, H2 B) N2, O2 C) Cu, SO2
D) Na, F2 E) Ag, Au

3. Hansı sıradakı maddələr hidrogenlə reaksiyaya daxil olmurlar?
A) HCl, CH4 B) CuO, WO3 C) C2H4, C2H2
D) Si, Cl2 E) C6H6, Na

4. 11,2 l hidrogen qazının (n.ş.) yanmasından neçə qram su alındığını hesablayın. Mr(H2O)=18
A) 4,5 B) 9 C) 18 D) 36 E) 72

5. 22,4 l ammonyak (n.ş.) qazı almaq üçün sərf olunan hidrogen qazının həCmini hesablayın (litrlə).
A) 11,2 B) 22,4 C) 33,6 D) 44,8 E) 67,2

12. HALOGENLƏR. XLOR

1. Hansı halogenlər normal şəraitdə qazdır?
I. F2 II. Cl2 III. Br2 IV. C2
A) I, II B) I, III C) II, III
D) II, IV E) III, IV

2. Laboratoriyada hansı maddəyə xlorid turşusu ilə təsir etməklə xlor alınar?
A) SO2 B) CO2 C) MnO2
D) CaO E) BaO

3. Düzgün olmayan reaksiya tənliyini göstərin.
A) 2KCl+F22KF+Cl2
B) 2NaBr+C22NaC+Br2
C) 2NaC+Cl22NaCl+C2
D) Cl2+ H2OHCl+HClO
E) Cl2+2NaOHNaCl+NaClO+H2O

4. Halogenlərin elektromənfiliyinin onların sıra nömrəsindən asılılığını hansı qrafik düzgün əks etdirir?

A) B) C)

D) E)

5. 254 q C2 almaq üçün KC məhlulundan neçə litr xlor qazı buraxmaq lazımdır?
A) 22,4 B) 44,8 C) 11,2 D) 5,6 E) 4,48

XII

1. Hansı turşu mövcud deyil?
A) HClO B) HBrO C) HFO D) HCO E) HClO4

2. F2, Cl2, Br2, C2 sırasında halogenlərin sıxlığı və ərimə temperaturu necə dəyişir?
Sıxlıq Ərimə temperaturu
A) artır artır
B) artır azalır
C) azalır dəyişmir
D) azalır artır
E) dəyişmir artır

3. Hansı maddə həm xlorid turşusu, həm də xlorla reaksiyaya daxil olur?
A) HF B) H2 C) KOH
D) CO2 E) Au

4. Yod ilə reaksiyaya daxil olmayan maddəni göstərin.
A) H2 B) Na C) K D) Ca E) S

5. Hansı reaksiya getmir?
A) KCl2 + F2  B) KCl + Br2 
C) KBr + Cl2  D) KC + Br2 
E) KBr + F2 

13. KÜKÜRD VƏ ONUN BİRLƏŞMƏLƏRİ. SULFAT TURŞUSU

1. Kükürd dövri sistemin neçənci qrupunda yerləşir?
A) III B) IV C) V D) VI E) VII

2. Sulfat turşusunun 1 molekulunda cəmi neçə atom var?
A) 5 B) 9 C) 6 D) 8 (E) 7

3. Kristallik kükürdün kristall qəfəsinin düyünlərində yerləşən kükürd molekulu neçə atomdan ibarətdir?
A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 (E) 8

4. Kalsium qatı sulfat turşusu ilə reaksiyaya girdikdə hansı reduksiya məhsulu əmələ gəlir?
I. H2S II. SO2 III. S IV. H2SO3
A) yalnız I B) yalnız II C) I, II, III D) II, III E) III, IV

5. 20% kənar qarışığı olan 300 kq piritdən neçə kiloqram H2SO4 almaq olar? Mr(FeS2)=120
A) 98 B) 196 C) 392 D) 784 E) 49
XIII

1. Hansı ifadəni kükürdə aid etmək olar?
A) elektriki yaxşı keçirir B) istiliyi pis keçirir
C) çətin əriyir D) rəngsizdir
E) yalnız reduksiyaedici olur

2. Hansı reaksiyada duru sulfat turşusu götürülüb?
A) Ca + H2SO4  H2S + … B) Fe + H2SO4  Fe2(SO4)3 + …
C) Fe + H2SO4  FeSO4 + … D) Cu + H2SO4  CuSO4 + …
E) Fe + H2SO4  SO2 + …

3. Hansı reaksiyada qatı sulfat turşusu götürülüb?
A) Fe + H2SO4  FeSO4 + … B) Fe + H2SO4  H2 + …
C) Fe + H2SO4  H2O + … D) Zn + H2SO4  H2 + …
E) Cr + H2SO4  CrSO4 + …

4. Soyuq qatı H2SO4 ilə reaksiyaya daxil olmayan metalları göstərin.
I. Fe II. Na III. Ca IV. Al V. K
A) I, II B) II, V C) I, III D) III, V E) I, IV

5. Kükürd hansı maddələrlə reaksiyasında yalnız reduksiyaedici olur?
I. O2 II. F2 III. Na IV. P V. K
A) I, II B) II, V C) I, III D) III, V E) I, IV

14. AZOT VƏ ONUN BİRLƏŞMƏLƏRİ

1. Azot hansı oksidləşmə dərəcəsini göstərmir?
A) 3 B) +1 C) 0 D) +4 E) +6

2. Azot hansı metalla adi şəraitdə reaksiyaya girir?
A) Mg B) Li C) Na D) Ca E) Al

3. Hansı maddə əsasi xassə göstərir?
A) CO2 B) N2 C) NH3
D) N2O E) NO

4. CuO+NH3→ reaksiyasından hansı məhsullar alınar?
A) Cu, NO, H2O B) CuNO2, H2O
C) Cu(NO2)2, H2O D) Cu, N2, H2O
E) Cu, NO2, H2O

5. 500 l havadan neçə litr NH3 almaq olar? (havada azotun həcm payı 78%).
A) 780 B) 390 C) 1560 D) 560 E) 195

XIV

1. Hansı sırada hər iki oksid turşu oksidlərinə aiddir?
A) N2O3, N2O5 B) N2O, NO C) NO, NO2
D) N2O, N2O5 E) NO, N2O5

2. Hansı sırada hər iki oksid duz əmələgətirməyən oksidlərə aiddir?
A) N2O3, N2O5 B) N2O, NO C) NO, NO2
D) N2O, N2O5 E) NO, N2O5

3. 11,2 l azot qazının (n.ş.) artıq miqdarda götürülmüş hidrogen qazı ilə reaksiyasından neçə litr ammonyak qazı alınar?
A) 2,24 B) 4,48 C) 5,6 D) 11,2 E) 22,4

4. Ammonium-xlorid hansı maddələrlə reaksiyaya daxil olmur?
I. KNO3 II. NaOH III. H2SO4 (qatı) IV. H2CO3
A) I, IV B) I, II C) II, III D) II, IV E) III, IV

5. Ammonyak hansı maddələrlə reaksiyaya daxil olur?
I. CO2 II. H2O III. H2 IV. NaOH
A) I, II B) II, III C) III, IV
D) I, IV E) yalnız II

15. NİTRAT TURŞUSU

1. Nitrat turşusunun sənayedə alınması ardıCıllığının sxemi hansı halda düzgün göstərilmişdir?
A)
B)
C)
D)
E)

2. Hansı sxem üzrə hidrogen alınmır?
A) Fe+HNO3(duru) → B) Zn+H2SO4(duru) →
C) Mg+HCl → D) Fe+HCl →
E) Ca+HCl →

3. Qatı nitrat turşusu haqqında hansı ifadə doğru deyil?
A) kəskin qıcıqlandırıcı iyə malikdir
B) tüstülənən mayedir
C) ağac kəpəyini alovlandırır
D) adi şəraitdə molekul tipli kristall qəfəs əmələ gətirir
E) dəriyə düşdükdə Sarı ləkələr yaranır

4. Duru nitrat turşusunun mis ilə qarşılıqlı təsirindən hansı qaz ayrılır?
A) H2 B) N2 C) N¬2O D) NO2 E) NO

5. Hansı duzun termiki parçalanmasından metal alınır?
A) KNO3 B) Mg(NO3)2 C) Zn(NO3)2
D) AgNO3 E) Fe(NO3)2

XV

1. Hansı sıradakı bütün maddələr qatı nitrat turşusu ilə reaksiyaya daxil olurlar?
A) Cu, Ag, Au B) Si, O2, H2 C) K2SO4, P, Pt
D) P, Na, Na2CO3 E) Zn, Au, Si

2. Hansı sıradakı bütün maddələr qatı nitrat turşusu ilə reaksiyaya daxil olmurlar?
A) Si, Au, Pt B) Mg, Zn, Al C) Na2CO3, C, S
D) AgCl, CuO, NaOH E) Fe, Cu, Au

3. 3,2 q mis qatı nitrat turşusu ilə reaksiyaya daxil olduqda neçə litr (n.ş.) qaz alınar? Ar(Cu) = 64
A) 1,12 B) 2,24 C) 4,48 D) 5,6 E) 8,96

4. 1,12 l qaz (n.ş.) almaq üçün qatı HNO3 ilə neçə qram misin reaksiyaya daxil olduğunu hesablayın. Ar(Cu) = 64
A) 6,4 B) 12,8 C) 3,2 D) 1,6 E) 4,8

5. Hansı sıradakı hər iki duzun termiki parçalanmasından metal alınar?
A) NaNO3, Cu(NO3)2 B) Hg(NO3)2, AgNO3
C) Al(NO3)3, Fe(NO3)3 D) AgNO3, KNO3
E) Ca(NO3)2, Fe(NO3)2
16. FOSFOR. FOSFORUN BİRLƏŞMƏLƏRİ. MİNERAL GÜBRƏLƏR

1. Hansı xassələr ağ fosfora aiddir?
I. sarımsaq iyi verir II. qeyri-molekulyar kristal qəfəs əmələ gətirir
III zəhərlidir IV. karbon-disulfiddə həll olmur
A) I, II B) IV C) I, III D) II, III E) III, IV

2. X-i müəyyən edin

Maddə Reaksiyaya girdiyi maddə
H2 O2 HNO3 (qatı) KClO3
X – + + +

A) S (B) P C) Cl2 D) N2 E) C

3. Hansı reaksiya düzgün deyil?
A) P2O5+H2O→2HPO3
B) P2O5+3H2O→2H3PO4
C) H3PO4+NH3→NH4H2PO4
D) 3Cu+2H3PO4→ Cu3(PO4)2+3H2
E) 2H3PO4→H4P2O7+H2O

4. Mürəkkəb gübrənin formulunu göstərin.
A) KNO3 B) NaNO3 C) NH4NO3
D) (NH4)2SO4 E) CO(NH2)2

5. 49 ton H3PO4 almaq üçün tərkibində 50% Ca3(PO4)2 olan fosforitdən neçə ton lazımdır? Mr(H2SO4)=98; Mr(Ca3(PO4)2)=310.
A) 77,5 B) 155 C) 310 D) 620 E) 31

XVI

1. Hansı reaksiya getmir?
A) Na3PO4 + H3PO4  B) Na2HPO4 + H3PO4 
C) NaH2PO4 + H3PO4  D) Na2CO3 + H3PO4 
E) (NH4)2HPO4 + NH3 

2. Ağ fosfor üçün hansı ifadə səhvdir?
A) qaranlıqda işıq verir B) karbon disulfiddə həll olur
C) suda həll olmur D) zəhərli deyil
E) molekulyar kristal qəfəsə malikdir

3. Kompleks gübrəni göstərin.
A) KNO3 B) NH4NO3 C) CO(NH2)2
D) Ca(H2PO4)2 E) K2CO3

4. Hansı maddədən qazların qurudulmasında istifadə edilir?
A) CaCl2 B) HNO3 C) P2O5
D) N2O3 E) P4

5. Ammonium şorası sənayedə hansı sxem üzrə alınır?
A) NH4OH + Cu(NO3)2  B) NH3 + CO2 
C) NH3 + HNO3  D) NH4OH + KNO3 
E) NH4Cl + AgNO3

17. KARBON, SİLİSİUM VƏ ONLARIN BİRLƏŞMƏLƏRİ

1. Hansı maddə atom tipli kristal qəfəs əmələ gətirir?
I. C II. Si III. CO2 IV CO
A) I, IV B) I, III C) I, II D) II, III E) II, IV

2. Dəm qazının formulunu göstərin.
A) SO2 B) NO2 C) CO2 D) CO E) NO

3. Hansı hal karbonun kimyəvi xassələrini düzgün əks etdirir?
Karbonun reaksiyaya girdiyi maddə
Si Cl2 HCl HNO3 qatı H2
A) – – + + +
(B) + – – + +
C) + + – – +
D) – – – + +
E) + + + – –

4. “Generator qazı”nın tərkibi hansı qazlardan ibarətdir?
A) CO2, N2 B) CO, H2 C) yalnız CO
D) H2, O2 E) CO, N2

5. 14 q silisium NaOH məhlulu ilə reaksiyaya girdikdə neçə litr hidrogen ayrılar? Ar(Si)=28
(A) 22,4 B) 11,2 C) 5,6 D) 44,8 E) 33,6

XVII

1. SiO2 hansı maddələrlə reaksiyaya daxil olur?
A) CaO, H2O B) HCl, HF C) SO2, Na2CO3
D) HF, NaOH E) H2SO4, NaOH

2. Hansı reaksiya baş vermir?
A) NaOH + CO2  B) CO2 + O2 
C) CO2 + C D) Na2CO3 + SiO2
E) CaO + SiO2

3. CO və CO2 qazları üçün hansı ifadə ümumidir?
A) rəngsiz, iysiz, zəhərli qazlardır B) havadan ağırdırlar
C) oksigendə yanırlar D) turşu oksidləridir
E) keyfiyyət tərkibləri eynidir

4. Hansı reaksiya adi şəraitdə gedir?
A) Si + F2  B) Si + Cl2  C) Si + Ca 
D) Si + N2  E) Si + C 

5. Hansı maddələr normal şəraitdə qaz halındadır?
I. CO2 II. SiO2 III. CO IV. CaC2
A) I, II B) II, III C) III, IV D) I, III E) II, IV

18. NATRİUM. KALİUM. KALSİUM. ALÜMİNİUM

1. Hansı metal oksigendə yandıqda X2O¬2 tipli birləşmə alınır?
A) Li B) Na C) Ca D) Zn E) Ba

2. Hansı metallar su ilə adi şəraitdə reaksiyaya girir?
A) K, Zn B) Zn, Fe C) Ca, Cu
(D) K, Na E) Cu, Ag

3. Suda Codluğu hansı ionlar yaradır?
A) Na+, K+ B) Na+, Ca2+ C) Ca2+, Zn2+
D) Zn2+, Fe2+ E) Ca2+, Mg2+

4. Qələvi məhlulu ilə reaksiyaya girən metallı göstərin.
A) Na B) K C) Al
D) Ca E) Mg

5. “Sönməmiş əhəng”in formulunu göstərin.
A) CaO B) NaOH C) KOH
D) Al(OH)2 E) Ca(OH)2

XVIII

1. Hansı reaksiyada oksid alınar?
A) Na + O2 B) K + O2
C) Au + O2 D) Li + O2
E) Ag + O2

2. Hansı sıradakı hər iki maddələri NaOH ilə təyin etmək olar?
A) KCl, K2SO4 B) CuSO4, ZnCl2
C) FeCl2, KNO3 D) NaNO, NH4NO3
E) CO2, CaCl2

3. Hansı reaksiya düzgündür?
A) Ca + 2HNO3  Ca(NO3)2 + H2
B) 2Na + CuCl2 2NaCl + Cu
C) 2Al + 3H2 2AlH3
D) 4K + O2  K2O
E) 2Na2O2 + 2CO2  2Na2CO3 + O2

4. 200 q CaCO3 almaq üçüın lazım olan karbon dioksidin həcmini (n.ş.) hesablayın (litrlə). Mr(CaCO3) = 100
A) 2,24 B) 11,2 C) 22,4
D) 44,8 E) 33,6

5. Hansı duzların ərintilərinin elektrolizindən sənayedə qələvi metallar alınır?
A) sulfatların B) silikatların C) xloridlərin
D) ortofosfatların E) karbonatların

19. MİS. SİNK. XROM. DƏMIR.

1. Hansı metal xlorid turşusu ilə reaksiyaya girmir?
A) Zn B) Cr C) Cu D) Fe E) Mg

2. Göstərilən metalların hansının 1 molu duru sulfat turşusu ilə reaksiyaya girdikdə daha çox hidrogen alınar?
A) Al B) Zn C) Na D) Ca E) Fe

3. Elektrik Cərəyanını daha yaxşı keçirən metal:
A) Zn B) Fe C) Al D) Cu E) Cr

4. Hansı maddə ilə reaksiyadan dəmirin üçvalentli birləşməsi alınır?
A) S B) CuSO4 C) HBr
D) HCl E) HNO3

5. Amfoter oksidi göstərin.
A) Fe2O3 B) FeO C) MgO
D) CaO E) Na2O

XIX

1. Hansı reaksiyadan ikivalentli dəmirin birləşməsi alınar?
A) Fe + H2SO4 (qatı)
B) Fe + HNO3 (duru)
C) Fe + HNO3 (qatı)
D) Fe + CuSO4 
E) Fe + O2

2. Hansı reaksiyadan üçvalentli dəmirin birləşməsi alınar?
A) Fe + HCl  B) Fe + CuSO4 
C) FeCO3 D) Fe(NO3)2 + NaOH 
E) Fe + HNO3 

3. Fe3+, Zn2+, Cu2+ kationlarını hansı maddə ilə təyin etmək olar?
A) NaCl B) NaNO3 C) NaOH
D) Na2CO3 E) Fe(OH)2

4. Hansı reaksiya adi şəraitdə getmir?
A) Fe + H2SO4 (qatı)  B) Fe + H2SO4 (duru) 
C) Zn + CuSO4 (məhlulda)  D) Cu + HNO3 (duru) 
E) Cu + AgNO3 (məhlulda) 

5. Hansı reaksiya getmir?
A) Cu + HNO3 (duru)  B) Cu + HNO3 (qatı) 
C) Cu + H2SO4 (qatı) D) Cu + HCl 
E) Cu + AgNO3 

20. QEYRİ-ÜZVI BIRLƏŞMƏLƏR ARASINDA GENETİK ƏLAQƏ

1. Sxemdə X və Y maddələrini müəyyənləşdirin:

A) B) C) D) E)
X– FeCl3 FeCl2 FeCl2 FeCl3 Fe(OH)2
Y– FeCl2 FeCl3 FeCl2 FeCl3 FeCl3

2. Hansı mərhələ düzgün deyil?
ZnSO4 Zn Fe Mg Cu Ag
A) 1 B) 2 (C) 3 D) 4 E) 5

3. KNO3 X Y sxemində Y maddəsini müəyyənləşdirin.
A) KH B) KOH C) NH3 D) H2O E) HNO3

4. sxemində X hansı maddə ola bilər?
A) AgNO3 B) NaNO3 C) Ca(NO3)2
D) Mg(NO3)2 E) LiNO3

5. X hansı metal ola bilməz?
A) Ca B) Fe C) Zn D) Mg E) Cu

XX

1. Z maddəsini müəyyən edin:
FeS2 X Y Z
A) FeO B) Fe2O3 C) Fe3O4 D) Fe(OH)2 E) Fe(OH)3

2. Z maddəsini müəyyən edin:
CuO X Y Z
A) HNO3 B) Fe(NO3)3 C) Fe(NO3)2 D) Cu(NO3)2 E) NH3

3. Z maddəsini müəyyən edin:
Ca3(PO4)2 X Y Z
A) Ag2O B) Ag3PO4 C) H3PO4 D) P2O5 E) Ca(OH)2

4. Sxemdə alınan Y maddəsi üçün hansı ifadə doğru deyil?
Na X1 X2 X3 Y
A) bərk maddədir B) sönməmiş əhəng adlanır
C) su ilə reaksiyaya daxil olur D) sönmüş əhəng adlanır
E) turşularla reaksiyaya daxil olur

5. Z maddəsini göstərin:
CuO X Y Z
A) O2 B) Ag C) Cu
D) Cu(OH)2 E) H2

21. ÜZVİ BİRLƏŞMƏLƏRİN NOMENKLATURASI

1. Izopropil radikalını göstərin.
A) – CH3
B) – CH2 – CH3
C) – CH2 – CH2 – CH3

2. Birləşməni Beynəlxalq nomenklaturaya görə adlandırın.

A) 3,6- dimetilheptan B) 2,5- dimetilheptan
C) 2-metil-5-etilheksan D) 5-metil-3-etilheksan
E) 2-metil-5-etilheptan

3. Karboksil qrupunu göstərin:

4. Birləşmələrdən hansı buten-1-in izomeridir?
A) buten-2 B) 2-metilbuten-2 C) propen
D) 2-metilbuten-1 E) penten-1

5. Hansı birləşmədə fəza izomerliyi var?
A) CH3 – CH3 B) CH2 = CH2
C) CH2 = CH2 – CH3 D) CH3 – CH=CH – CH3
E) CH2 = CH – CH2 – CH3

XXI
1. birləşməni Beynəlxalq nomenklaturaya əsasən adlandırın.
A) 2,4-dimetilpentan B) 3,5-dimetilheptan
C) diizobutilmetan D) 2-metil-4-etilheksan
E) 3-metil-5-etilheksan

2. birləşməni Beynəlxalq nomenklaturaya əsasən adlandırın.
A) 2,3-dimetil buten-2 B) 2,3-dimetil penten-2
C) 2,3-dimetil heksen-2 D) 2,3-dimetil penten-3
E) 2-etil-3-metil buten-2

3. Metilizopropilasetileni Beynəlxalq nomenklaturaya əsasən adlandırın.
A) heksin-2 B) 2-metil-pentin-3
C) 4-metil pentin-2 D) 5-metil heksin-2
E) 2-metil heksin-3

4. Hansı sıradakı maddələr homoloq deyil?
A) etan, propan B) etin, pentin C) toluol, stirol
D) divinil, izopren E) metilamin, etilamin

5. Hansı sıradakı eyni maddənin adları göstərilmişdir?
A) xloretan, vinilxlorid B) vinilbenzol, stirol
C) sirkə turşusu, etanol D) qliserin, propanol
E) etil spirti, etilenqlikol

22. ALKANLAR. TSİKLOPARAFİNLƏR.

1. Alkanların ümumi formulunu göstərin.
A) CnH2n B) CnH2n-1 C) CnH2n-2
D) CnH2n+2 E) CnH2n-6

2. CH3 – CH2 – CH2 – CH3→ prosesi necə adlanır?

A) izomerləşmə B) krekinq C) hidrogenləşmə
D) piroliz E) oksidləşmə

3. Hansı birləşmədən laboratoriyada metan alınır?
A) CH3OH B) CH3COONa C) C2H5OH
D) HCOOH E) C2H5Cl

4. 2 mol C2H6 -nın yanmasından neçə mol CO2 alınar?
A) 2 B) 6 C) 4 D) 8 E) 16

5. Hansı alkan mayedir (n.ş)?
A) metan B) etan C) propan
D) butan E) heksan

XXII

1. Propan üçün hansı reaksiya xarakterikdir?
A) birləşmə B) əvəzetmə C) izomerləşmə
D) polimerləşmə E) hidrogenləşmə

2. Yalnız doymuş karbohidrogenlərdən ibarət sıranı göstərin.
A) C2H4, C2H6, C3H8 B) C2H6, C2H2, C2H4
C) C2H6, C3H8, C4H10 D) C4H9, C4H8, C4H10
E) C6H14, C6H12, C6H6

3. Molekulunda 10 karbon atomu olan alkanın nisbi molekul kütləsini hesablayın.
A) 114 B) 128 C) 142 D) 100 E) 86

4. Hansı karbohidrogenin 1 molunun tam yanmasından daha çox miqdarda su alınar?
A) tlopentan B) pentan C) propan
D) penten-2 E) benzol

5. 0,2 molunda 2 q hidrogen olan doymuş karbohidrogenin formulunu göstərin.
A) C2H6 B) C3H8 C) C6H14 D) C4H10 E) C5H12

23. ALKENLƏR. ALKADİENLƏR.

1. Buten-2-nin formulunu göstərin.
A) CH2=CH2 B) CH2=CH–CH3
C) CH2=C–CH3 D) CH3–CH=CH–CH3

CH3
E) CH2=CH–CH2–CH3

2. Alkenləri hansı maddənin köməyi ilə təyin edirlər?
A) Br2 B) Cl2 C) O2 D) F2 E) H2

3. Hansı maddə birləşmə reaksiyasına girir?
A) etilen B) etan C) metan
D) propan E) butan

4. Hansı sxemdən alken alınar?
A) CH3Cl + Na  B) ClCH2–CH2–CH2Cl + Na 
C) ClCH2–CH2Cl + Zn  D) ClCH2–CH3 + Zn 
E) CH4

5. İzoprenin formulunu göstərin.
A) CH2=CH–CH
B) CH2=C–CH3
CH3
C) CH2=C–CH=CH2
CH3
D) CH2=CH–CH=CH2
E) CH2=C–CH=CH2
Cl

XXIII

1. Propilenə bromla təsir etdikdə hansı birləşmə alınar?
A) 1-brompropan B) 2-brompropan
C) 1,3-dibrompropan D) 2,2-dibrompropan
E) 1,2-dibrompropan

2. Hansı ifadələr etilen üçün doğrudur?
I. polimerləşir II. hidrogenləşir III. izomerləşir
A) I, III (B) I, II C) II, III D) yalnız I E) yalnız III

3. Alkenlərin KMnO4-ün suda məhlulu ilə oksidləşməsindən hansı üzvi maddə əmələ gəlir?
A) ikiatomlu spirt B) karbon qazı C) biratomlu spirt
D) aldehid E) keton

4. Markovnikov qaydası hansı alkenlərə tətbiq edilə bilər?
I. eten II. propen III. Buten-2 IV 2,3-dimetilbuten-2
A) I, II, III B) yalnız II C) yalnız III D) III, IV E) II, IV

5. Divinil üçün hansı ifadə doğru deyildir?
A) polimerləşir B) bromlu suyu rəngsizləşdirir
C) hidrogenləşmə reaksiyasına daxil olur D) təbii qazın tərkibində olur
E) molekulundakı karbon atomları sp2- hibrit vəziyyətindədir

24. ALKİNLƏR. AROMATİK KARBOHİDROGENLƏR.

1. Benzolun formulunu göstərin:

2. reaksiyasından hansı maddə alınar?
A) xlorpen B) izopren C) benzol D) toluol E) ksilol

3.

reaksiyasında hansı proses gedir?

A) tlləşmə B) hidrogenləşmə C) hidratlaşma
D) dehidrogenləşmə E) dehidratlaşma

4. Aromatik karbohidrogenlərin ilk nümayəndəsini göstərin.
A) etanol B) toluol C) ksilol
D) benzol E) fenol

5. X-i müəyyənləşdirin.
A) karbon B) etilen C) dəm qazı
D) benzol E) asetilen

XXIV

1. Kuçerov reaksiyasının tənliyini göstərin.
A) 2C2H5Cl + 2Na  B) C2H2 + H2O
C) C2H2 + H2 D) CH4¬ + CO2
E) 3C2H2

2. Tərkibində eyni sayda karbon atomları olan hansı qrup karbohidrogenlərdə karbonun kütlə payı ən böyükdür?
A) aromatik karbohidrogenlər B) alkanlar C) tloalkanlar
D) alkenlər E) alkinlər

3. 1 mol propinin 1 mol HBr ilə reaksiyasından hansı birləşmə alınar?
A) 1,2-dibrompropan B) 2-brompropen
C) 1-brompropen D) 2,2-dibrompropan
E) 3-brompropen

4. Benzol və stirol üçün ümumi olan nədir?
A) ümumi formulu CnH2n-6-dır
B) suda yaxşı həll olurlar
C) polimerləşirlər
D) bromlu suyu rəngsizləşdirirlər
E) molekullarında bütün karbon atomları sp2- hibrit vəziyyətindədir

5. Asetilen və benzol hansı maddə ilə reaksiyaya daxil olur?
A) HCl B) NaOH C) H2 D) NaCl E) Cu

25. SPİRTLƏR VƏ FENOLLAR

1. Spirtlərin ilk nümayəndəsi mayedir. Bunun səbəbi nədir?
A) molekulyar maddədir
B) molekulları polyardır
C) molekulları arasında hidrogen rabitəsi yaranır
D) molekulunda rabitələr polyardır
E) molekulunda rabitələr qeyri-polyardır

2. X-i müəyyənləşdirin.
A) metan B) etan C) etilen D) asetilen E) butan

3. Etil spirti hansı maddəilə mürəkkəb efir əmələ gətirir?
A) C2H6 B) C3H7OH C) C2H4(OH)2
D) C6H5OH E) CH3COOH

4. Spirtlərin funksional qrupunu göstərin.
A) –CHO B) –CH3 C) –CO –
D) –OH E) –COOH

5. Hansı birləşmə fenollara aid deyil?

XXV

1. Bir atomlu üçlü spirti göstərin.

2. Hansı maddənin 1 molunun artıq miqdarda götürülmüş natriumla reaksmiyasından daha çox miqdarda hidrogen ayrılar?

3. Hansı ifadə etil spirtinə aid deyil?
A) biramtolu spirtdir B) suda yaxşı həll olur
C) rəngsiz, şəffaf mayedir D) CuO ilə oksidləşdikdə keton alınır
E) göyümtül alovla yanır

4. 9,2 q toluol ən çox neçə mol nitrat turşusu ilə reaksiyaya daxil olar? Mr(C6H5CH3)=92
A) 0,1 B) 0,2 C) 0,3 D) 0,04 E) 0,05

5. Hansı maddələr həm natrium metallı, həm də natrium-hidroksidin suda məhlulu ilə reaksiyaya daxil olur?
I. C6H6 II. C2H5Cl III. CH3COOH
A) I, II B) II, III C) I, III D) yalnız I E) yalnız III

26. ALDEHİDLƏR. KARBON TURŞULARI.

1. Hansı maddə «gümüş-güzgü» reaksiyasına daxil olur?

2. Hansı turşu daha qüvvətlidir?
A) CH3COOH B) C2H5COOH
(C) HCOOH D) C3H7COOH
E) C4H9COOH

3. reaksiyasından hansı maddə alanır?

A) sirkə turşusu B) qarışqa turşusu C) metil spirti
D) etil spirit E) etilen

4. Hansı sxem üzrə gedən reaksiya Kuçerov reaksiyası adlanır?
A)
B)
C)
D)
E)

5. Hansı turşu “gümüş-güzgü” reaksiyasına girir?

XXVI

1. Aldehidlərin oksidləşməsindən hansı tip maddələr alınır?

A) mürəkkəb efirlər B) karbon turşuları
C) birli spirtlər D) ikili spirtlər
E) ketonlar

2. CnH2n+1COOH formuluna uyğun olan turşuları göstərin.
I. propan turşusu II. olein turşusu III. stearin turşusu IV. akril turşusu
A) I, II B) I, III C) II, IV D) III, IV E) yalnız I

3. Hansı reaksiya nətiCəsində aldehid alınmır?
A) CH3OH + CuO B) C2H5OH + CuO
C) CHCH + H2O D) CHC–CH + H2O
E) CH3–CH(CH3)–CH2–OH + CuO

4. Sirkə və qarışqa turşusu üçün ümumi olan mülahizələri göstərin.
I. «gümüş-güzgü» reaksiyasına daxil olurlar
II. qələvi metallarla reaksiyaya daxil olurlar
III. Suda yaxşı həll olurlar
A) I, III B) I, II C) II, III D) I E) II

5. Doymuş birəsaslı karbon turşusunun maqnezium duzunun 14,2 qramında 2,4 q Mg varsa, turşunun formulunu müəyyən edin. Ar(Mg)=24, Ar(C)=12, Ar(H)=1, Ar(O)=16
A) HCOOH B) CH3COOH C) C2H5COOH
D) C3H7COOH E) C4H9COOH

27. MÜRƏKKƏB EFİRLƏR, YAĞLAR, KARBOHİDRATLAR

1. Hansı iki maddə bir-birilə mürəkkəb efir əmələ gətirir?
A) CH3OH, C2H5OH B) C2H5OH, C3H8
C) HCOOH, CH3COOH D) CH3OH, HCOOH
E) CH3CHO, CH3COOH

2. Etilasetatın formulunu göstərin.

3. Yağlar hansı spirtin ali karbon turşuları ilə əmələ gətirdiyi mürəkkəb efirlərdir?

4. Fotosintez prosesində 50 l CO2 (n.ş.) udulmuşsa bu zaman neçə litr O2 (n.ş.) ayrılmışdır?
A) 100 B) 50 C) 200 D) 25 E) 150

5. Qlükoza oksidləşdikdə hansı turşu alınır?
A) qlükon turşusu B) sirkə turşusu C) qarışqa turşusu
D) propion turşusu E) yağ turşusu

XXVII

1. Hansı reaksiya nəticəsində mürəkkəb efir alınır?
A) CH3COOC2H5 + H2O B) HCOOH + CH3OH
C) C2H2 + H2O D) CH3COOH + CaCO3 
E) C2H5OH + CuO

2. Aşağıdakı karbohidratlardan hansıları hidrolizə uğrayır?
I. fruktoza II. sellüloza III. riboza IV. saxaroza
A) II, IV B) I, III C) II,III,IV
D) IV E) I, IV

3. Hansı turşunun qliserinlə qarşılıqlı təsirindən maye yağ əmələ gəlir?
(A) C17H33COOH B) C17H35COOH C) C17H31COOH
D) C5H11COOH E) C2H5COOH

4. Hansı xassə monosaxaridlərin hamısına aid deyil?
A) bərk halda olurlar
B) şirin dadlıdırlar
C) suda yaxşı həll olurlar
D) çoxatomlu spirt xassəsi göstərir
E) hamısı “gümüş-güzgü” reaksiyasına girir

5. Saxarozanın hidrolizindən hansı maddələr əmələ gəlir?
A) qlükoza və fruktoza B) fruktoza və riboza
C) nişasta və riboza D) dezoksiriboza
E) yalnız qlükoza

28. AMİNLƏR. AMİNTURŞULAR. ZÜLALLAR.

1. Hansı birləşmə aminlərə aiddir?
A) CH3OH B) CH3-NO2 C) CH3-NH2
D) CH3COOH E) CH3CHO

2. C2H5-NH2+HCl→ reaksiyasından alınan birləşmə hansı maddələrə aiddir?
A) turşulara B) əsaslara C) nitrobirləşmələrə
D) aminlərə E) duzlara

3. Amfoter maddəni göstərin.
A) CH3OH B) C2H5OH C) C2H5-NH2
D) NH2–CH2COOH E) CH3CHO

4. Birləşməni Beynəlxalq nomenklaturaya görə adlandırın.

A) 2-amin-3-metil-3-etilpentan turşusu
B) 2-metil-2etil-3-aminpentan turşusu
C) 3-metil-3etil-2-aminbutan turşusu
D) 2-amin-2metil-2etilbutan turşusu
E) 3-amin-2-metil-2-etilbutan turşusu

5. Zülallar hansı maddələrin polikondensləşməsindən alınır?
A) aminlərin B) turşuların C) -aminturşuların
D) -aminturşuların E) aldehidlərin

XXVIII

1. Hansı maddənin suda məhlulu lakmusun rəngini dəyişmir?
A) HCOOH B) CH3COOH C) C2H5NH2
D) H2NCH2COOH E) Na2CO3

2. Eyni şəraitdə hansı maddənin molekulları HCl-u daha asan birləşdirir?
A) (CH3)3N B) CH3NH2 C) (C6H5)3N
D) C6H5NH2 E) (CH3)2NH

3. Aminsirkə turşusu sirkə turşusundan nə ilə fərqlənir?
I. bipolyar ion əmələ gətirməsi ilə
II. qələvilərlə reaksiyası ilə
III. spirtlərlə reaksiyası ilə
IV. lakmusun rəngini dəyişməməsi ilə
A) I, III (B) I, IV C) II, III
D) III, IV E) IV

4. Bir mol tripeptidin əmələ gəlməsi zamanı neçə mol su ayrılar?
A) 0,5 B) 1 C) 1,5 D) 2 E) 3

5. Eyni aminturşunun əmələ gətirdiyi tripeptidin nisbi molekul kütləsi 273-dür. Aminturşunun nisbi molekul kütləsi neçədir? Mr(H2O) = 18
A) 89 B) 75 C) 103 D) 117 E) 83

29. İRİMOLEKULLU BİRLƏŞMƏLƏR

1. Polimerləşmə dərəcəsi nəyi göstərir?
A) polimer molekulunda neçə monomer molekulunun birləşdiyini
B) polimer molekulunda atomların sayını
C) polimerin əmələ gəldiyi temperaturu
D) polimer molekulunda el

Lord of Miracles

Şərhlər:

 1. Rena_786 dedi ki:

  спс автору))

 2. choSen dedi ki:

  bunlardan uzagi 2-3u qebula dushe biler,cox asantdilar,bunlar atestat imtahanin suallarina oxshayir

 3. GiGaNT dedi ki:

  MEN QEBULA GEDENDE BULARDAN DUSHMUSHDU YADINMDADI COX ASANT SUALLAR IDI! 15 SUAL YAZMISHDIM!

 4. _MONGOLIA_66 dedi ki:

  men kimyani cox sevirem!! winked

 5. BadBoy dedi ki:

  Cox sag Ol Minnetdaram size!!!

 6. conan dedi ki:

  cox sag olun bilgiye gore amma cavablari olsaydi daha da yaxsi olardi

 7. ...::EMERALD::... dedi ki:

  MEN KİMYACİ DEYİL TARİXCİYEM