SMS love

1. Sənə bu mesajэ deyil ьrəyimi yollamaq istərdim, telefonu deyil əlimi tutmanэ istərdim, mesaja deyil gцzlərimə baxэb səni sevirəm deməni istərdim.2. Bu mesajэ oxudunsa mənə heyransan. Vecinə deyilsə məni sevirsən. Cavab versən mənsiz yaюaya bilmirsən. Cavab verməsən mənə vurрunsan. Gцrək indi nə edəcəksən?3. Dьnyada bir зox insan var. Bəzisi duyрulu bəzisi duyрusuz, bəzisi qorxulu bəzisi qorxusuz. Bəzisi aрlayэb bəzisi gьlьr amma gцzəlliklərə və xoюbəxtliyə layiq olan bir insan var o da indi mesajэmэ oxuyur.4. I love your eyes cьnki onlar very nice, bir anlэq look at me ondan sonra dont forget me, qəlbim tic tac for you because i love you!5. Eюqim yataрэn, sevgim yorрanэn, ьrəyim yastэрэn olsun юirin yuxular birdənəm.6. Sənin ьзьn uzaqdan sevməyi, baxmadan gцrməyi, toxunmadan hiss etməyi, eюitmədən dinləməyi, gцz yaюlarэmla gьlməyi və qovuюmaq ьзьn səbr etməyi цyrəndim ancaq sənsizliyi əsla!7. I love your eyes cьnki onlar very nice, bir anlэq look at me ondan sonra dont forget me, qəlbim tic tac for you because i love you!8. Axtardэрэm nə varsa bil ki, səndə tapmэюam. Səndən əvvəl yox idim səninlə var olmuюam. Səndədir bьtьn hicran, ьmidlər. Məni məndə axtarma mən artэq sən olmuюam!9. Зoxdur sənə sцzlərim, aрlэma gəldikcə sцyləyirəm, bu fani dьnyada gьlьm mən sənsiz neyləyim?10. Yaрэюэ sevirəm deyirsən yaрэю yaрanda зətirini aзэrsan, gьnəюi sevirəm deyirsən gьnəю зэxanda pərdəni qapadэrsan, kьləyi sevirəm deyirsən əsəndə pəncərəni цrtьrsən və mən də bundan qorxuram! Зьnki məni də Sevdiyini sцyləyirsən!11. Darэxdэрэn sənin ьзьn darэxэrsa darэxmaq gцzəldir. Dцnəcəksə gцzlədiyini gцzləmək gцzəldir. Sevirsə sevdiyin bax elə bu hər юeyə bərabərdir.12. Sənə minlərcə gьl vermək istərdim amma gьllər solar, sənə цmrьmь vermək istərdim amma bir gьn цləcəyəm, sənə sadəcə sevgimi verirəm ki, o əbədiyyən yaюayacaq!13. Məni oda at bədənim yansэn, sadəcə qəlbimə dəymə, зьnki onun iзində sən varsan.14. Dьnyada hər юey цzьnə bir yoldaю axtarar, daюэn qəlbi yoxdur amma onu da yosun sarar.15. Sənin olan hər юeyi, hətta sənsizliyi belə səni xatэrlatdэрэ ьзьn sevirəm!16. Səni ulduzlara oxюadэram, onlar qədər parlaq, cəlb edici və gцzəlsən amma aranэzda tək bir fərq var; onlar milyonlarla sən isə bir dənəsən!17. Bu gьn də sabah da ьrəyin qədər yaxэnэndayam, цzьnь tənha hiss etdiyində əlini ьrəyinə qoy mən həmiюə oradayam.18. Cavanlarэn deyiminə gцrə əyləncə gedər, yaюlэlarэn deyiminə gцrə cavanlэq gedər, uюaqlarэn deyimiylə dьnyalar gedər, mənim deyimimə gцrə CANIM qədər sevirəm səni!19. Zənn etmə ki, yerin dolacaq, səndən baюqa biri mənlə olacaq. Nə mənə sənin kimi bir sevgili nə də səni mənim kimi sevən tapэlacaq.20. Gьllərin hamэsэ gцzəldir amma sənin qədər deyil. Səni hər kəs sevər amma mənim qədər deyil!21. Hər eюqin gцy ьzьndə bir mələyi varmэю. Yer ьzьndə tьkənən hər eюq ьзьn gцy ьzьndə bir mələk aрlarmэю. Эnan ki, bizim mələyimiz heз aрlamayacaq.22. Bir юirin gьlью vurdu məni зox dərindən. Baxanda qamaюdэ gцzlərim gцzəlliyindən. Sevirəm sцzь yэxdэ məni зox dərindən. Burax izimi ey pəri əgər sevməyəcəksənsə!23. Eюq dənizdən зэnqэl toplamaрa bənzər, əvvəl tək-tək yэрэrsan sonra bir-bir atэrsan. Sadəcə bəzilərini atmaрa ьrəyin gəlmir və səndə atэlmayanlardansan!24. Uzaqlэqlar kiзik sevgiləri yox edir, bцyьklərini isə ucaldэr. Eynilə kьləyin юamэ sцndьrьb alovu alovlandэrdэрэ kimi.25. Bilirəm sən bir ulduzsan ətrafэnda bir зox planet var. Amma unutma ki, mən dьnyayam və ancaq məndə həyat var!26. Gцy ьzь nə qədər qaranlэq olarsa olsun oralarda bir yerdə mьtləq bir ulduz var. Bir qəlb nə qədər sevgisiz qalarsa qalsэn, mьtləq iзində gцyərən bir tumurcuq və bir зiзək var!27. Həyatэndakэ ьzьntьlər sahildəki ayaq izləri qədər keзici. Xoюbəxtliklər isə mərmərə yazэlmэю yazэlar qədər qalэcэ olsun.28. Ay iюэрэnэn aydэnlatdэрэ bir sahildə kiзik bir budaрa “Səni Sevirəm” yazmaq istərdim. Ancaq sən qəzəbli bir dalрa olub silə biləcəyindən deyə qorxuram.29. Gecədir ki, adamэ kədərləndirən? Yoxsa adam цzь kədərlənmək ьзьn gecəni gцzləyir? Gecədir ki, səni məni dьюьndьrən? Yoxsa mənəm, səni dьюьnmək ьзьn gecəni gцzləyən?30. Qəlbimdə 3 зiзək bцyьtdьm. Sevmək, sevilmək və gцzləmək. Sən bunlardan ikisini qopartdэn. Mənə ancaq biri qaldэ; gцzləmək!31. Yarэ dalрalэ olmamalэdэr dəniz. Ya tam sakit olmalэ yada sovrulmalэ! Yarэ ьmid verməməlidir sevgili. Ya tam sevməli yada зэxэb getməli.32. Duyрular vardэr anladэlmayan. Sevgilər vardэr kəlmələrlə цlзьlməyən. Baxэюlar vardэr insanэ bir цmьr boyu aрladan. Yollar vardэr keзilməsi зox зətin olan. Qəlblər vardэr dərdlə зэrpэnan. Эnsanlar vardэr heз unudulmayan. Zənn etmə məni sevib buraxanlardan. Zənn et məni məzara qədər sevənlərdən.33. Səni sevdiyim qədər yaюasaydэm цlьmsьz olardэm.34. Bu dьnyada iki kor var. Biri məni gцrməyən sən. O biri isə, gцzь səndən baюqasэnэ gцrməyən mən.35. Kьl olmuю atəю yanarmэ? Buz baрlamэю su axarmэ? Bu gцzlər səni gцrьb sevdi, baюqasэna baxarmэ?36. Soyuq havalarda heз bir zaman ьюьmədim bilirsənmi nədən? Həmiюə sənin istiliyinlə qэzэndэm. Sevginin istiliyi idi məni qэzdэran. Qəlbimə yazэlmэsan bir dənəm.37. Gьnəюin buz tutduрu yerdə bir alov gцrsən bil ki, o yalnэz sənin ьзьn yanan qəlbimdir.38. Sevgini gцstərməlisən sцyləmək yetməz, sevgi gцzlərində olacaq sцzlərin yetməz, sevgi hər юeydir qəlbə həbs edilməz. Sevməlisən mənim kimi amma ьrəyin yetməz!39. Gьnəюə baxa bilərəm amma ьzьnə əsla, atəюi tuta bilərəm əlini əsla, canэmdan keзərəm amma səndən əsla, dьnəni unutsam belə səni əsla.40. Qəzəbini yarpaqlara yaz payэzda tцkьlsьn, dərdlərini kьləyə yaz əsdikcə uzaqlara aparsэn, sevgimi qəlbinə yaz цləndə səninlə basdэrэlsэn!41. Yuxudan oyananda insanэ oyandэрэna peюman edən, geri dцnmək istəyib, dцnə bilməyəndə biзarəlikdən bezdirən, həyatda bir dəfə gцrьlə bilən bir mцhtəюəm bir yuxusan!42. Ay iюэрэndadэr sevgiliyə duyulan həsrət. Sevgiliyə həsrət olduрun qədər də ona yaxэnsan! Unutma, yaрэюэn yaрdэрэ qədər islaqsan, gьnəюin isitdiyi qədər qэzmar.43. Gцzlərin axar зay, qaюlarэn kцrpь olsa tam ortasэndan keзərkən iplər qopsa yanaрэndan sьzьlьb dьюsəm dodaqlarэna. Məni цpərsən yoxsa bir gцz yaюэ kimi silərsən?44. Bizim yerlərdə hər ulduz axanda biri цlьr. Sizdə isə arzu tutulur. Sizin arzularэnэzэn зin olmasэ ьзьn bizdən birinin цlməsimi lazэmdэr?45. Camaat mənə qəlbsizsən deyirlər. Doрru deyirlər зьnki qəlbimin səndə olduрunu bilməyirlər!46. Sənin ьзьn hər darэxanda ьrəyimə bir ulduz зəkirəm. Bilirsən sənin ьзьn necə darэxmэюam? Artэq ьrəyimdə bir səma var. Зьnki səni sevirəm.47. Aramэzdakэ məsafələr nə qədər uzun olursa olsun, sonsuzluрa gedən bьtьn yollara adэnэ yazdэm. Hansэ yoldan keзərsən keз səni sevdiyimi oxuyacaqsan.48. Ən gцzəl dəniz sahilində ьzьlməmiю olandэr, ən gцzəl uюaq daha bцyьmədi, ən gцzəl gьnlərim səninlədir və sənə sцyləmək istədiyim ən gцzəl sцz daha sцylənməmiю olandэr; Səni sevirəm. Eюq gьlь tikanэyla dərməyə oxюayэr. Əllərin qan iзində qalэr amma tikana gцrə gьlь atmaq olmaz.49. Bir yaрэю damcэsэ sənə olan həsrət və arzumu daюэsaydэ hər yeri sel alardэ.50. Sən tanrэya edilən arzum, gцylərə uzanan əllərimsən, sən gцzьmdən sьzьlən yaю kimi həsrətimsən, sən yaюadэрэm цmьr və ən gцzəl gьnlərimsən, sən hər gecə yuxularэma girən əziz sevgilimsən.51. Sənə bir gцyərзin gцndərirəm ьrəyində sevgi qanadlarэnda xoюbəxtlik dimdiyində цpью var!

Lord of Miracles

Şərhlər:

  1. BadBoy dedi ki:

    cOx sag Olun minnetdaram size!!!

  2. CooL_Man dedi ki:

    teshekkurler! music