İbadət Evi-Kəbə


http://ayinka.azersayt.com/fotofiles/66613.jpg

İlk İbadət Evi
Çox qədim zamanlardan Məkkə şəhərində yerləşən və müsəlmanların qibləsi sayılan Kəbə Evi çoxsaylı insanların müqəddəs ziyarətgahı olub. Bu müqəddəs ocaq Yer üzündə tikilmiş ilk ibadət evidir. “Ali-İmran” surəsinin 96-cı ayəsindən göründüyü kimi, Kəbə ibadət və Tanrıya tapınmaq üçün tikilmiş ilk evdir:
“Həqiqətən, insanlar üçün ilk bina olunan ev (məbəd) Məkkədəki evdir ki, o, şübhəsiz, bütün aləmlərdən ötrü bərəkət və doğru yol qaynağıdır”.

Kəbə olduğu kimi
“Kəbə” ərəb dilində “kub” deməkdir. Sahəsi: 10×12 metr, hündürlüyü isə 15 metrə yaxındır. Kəbənin qapısı təmiz qızıldandır və çəkisi 286 kiloqramdır. Kəbə qara ipəkdən olan parça ilə örtülüdür. Bu örtük ildə bir dəfə dəyişdirilir. Qapını örtən örtüyün üzərində Qurani-Kərimdən kəlamlar var.

Tarixdə Kəbə
Qədim zamanlardan müxtəlif tayfalar Kəbə Evini özləri üçün bütxanaya çevirmişlər. Məbədin içərisində yüzlərlə büt var idi. Onların arasında İbrahim Peyğəmbərin və İsa Peyğəmbəri (s.ə.s) əllərində saxlayan Məryəm Ananın şəkli də var idi.
Məkkənin fəthi zamanı Kəbədəki bütlər Peyğəmbər tərəfindən məhv edildi. Burada yalnız Kəbə Evinə yapışdırılmış Qara daşı saxladılar. Kəbə bütün müsəlmanların ibadətgahı elan edildi. Oranı ziyarət etmək isə İslamın başlıca şərtlərindən biri oldu.
Beləliklə, İslam sivilizasiyasının ərsəyə gəldiyi ilk vaxtlardan – 632-ci ildən başlayaraq Məkkəni və oradakı ən qədim ibadət ocağı olan Kəbə Evini ziyarət etmək mərasimi müsəlmanlar tərəfindən daha geniş icra edilməyə başlanmışdır. Bu ayin Həcc ziyarəti adı ilə məşhurdur. Allah”Ali-İmran” surəsinin 96-97-ci ayələrində buyurur:
“Orada aydın nişanələr – İbrahimin məqamı vardır. Ora daxil olan şəxs əmin-amanlıqdadır. Onun yoluna gücü çatan hər bir kəsin həccə gedib o evi ziyarət etməsi insanların Allah qarşısında borcudur”.
Meteorit, yoxsa cənnət bağından endirilən daş?
Bir sıra alimlər belə hesab edirlər ki, Kəbədəki Qara daş möhkəm energetikaya malik meteoritdir. Bəzi alimlər isə belə fikir irəli sürür ki, bu daşda çatlar olduğu üçün o, dəmir deyil. Digər tərəfdən, suda batmadığına görə, daş meteorit ola bilməz. Analoci arqumentlər bu daşın meteorit olmamasını, məsələn, bazalt və ya əqiq olmasını da inkar edir.
Geoloqlar Qara daşın meteorit olduğunu iddia etsələr də, bəzi inanclı müsəlmanlar bu daşın səmadan, cənnət bağlarından endirildiyinə inanır. Onlar bu daşın Həzrət Adəmə Cənnətdən qovulduqdan sonra günahlarının təmizlənməsi üçün göndərildiyini düşünür.

Kəbə-qiblə
Tarixi məlumatlara görə, Məhəmməd Peyğəmbər hələ hicrətdə – Mədinə şəhərində olarkən Allah buyurmuşdur ki, müsəlmanlar namaz qıldıqları zaman üzlərini Kəbəyə çevirsinlər. Həmin vaxta qədər müsəlmanlar ibadət zamanı üzlərini Beytül-Müqəddəsə, Qüds şəhərinə tuturdular.
Buna dair Allah-Təala “Bəqərə” surəsinin 149-cu ayəsində belə buyurmuşdur:
“Hər hansı bir yerə gəldikdə (namaz vaxtı), üzünüzü Məscidül-Hərama (Kəbəyə) tərəf çevirin! Çünki Rəbbin tərəfindən göstərilən bu qiblə Haqqdır!..”.
Kəbə və Məkkə bütün qurunun mərkəzidir
Misir mütəxəssisi, Qahirə Universitetinin professoru doktor Hüseyn Kəmaləddin elmi olaraq sübut etmişdir ki, vulkanik fəaliyyət nəticəsində ilk dəfə quru məkan məhz Kəbənin olduğu yerdə yaranıb. Həmin vaxta qədər isə bütün planet su ilə örtülmüşdür. Quru ərazilər buradan yayılmağa, genişlənməyə başlanmışdır. Uzun araşdırmalar nəticəsində 1977-ci ildə Kəbə və Məkkənin bütün quru ərazilərin mərkəzi olduğu rəsmi surətdə sübut edilmişdir. Məlum olmuşdur ki, Kəbənin dayandığı nöqtədə Yerin maqnit mərkəzi yerləşir. Maraqlıdır ki, Yerin maqnit qütbləri dəyişdiyi halda, Kəbədəki maqnit mərkəzi əvvəlki kimi qalır. Bu, dünyanın hər bir nöqtəsindən Kəbəyə olan istiqaməti (qibləni) ölçəndə müəyyən olunmuşdur. Alimlərin təəccübünə səbəb olan fakt bu olmuşdur ki, qiblə maqnit xətlərin (onlar bütün istiqamətlərdən Məkkəyə, Kəbəyə yönəlir) istiqaməti ilə üst-üstə düşür. Bundan başqa, Hüseyn Kəmaləddin müəyyən etmişdir ki, Yerin həqiqi maqnit meridianı hər kəsin düşündüyü kimi, İngiltərədən, Qrinviç şəhərindən deyil, Məkkədən keçir. Məlum olmuşdur ki, Qrinviç meridianı maqnit qütblərin dəyişməsi ilə yerini dəyişir, lakin Kəbədən keçən meridian öz yerində qalır. Belə ki, Yerin maqnit oxu məhz Kəbədən keçir.
Bir maraqlı faktı da nəzərinizə çatdırmaq istərdik. Elmi olaraq sübut edilmişdir ki, insan bədənində maqnit meridianlar mövcuddur. Bu meridianların Yerin maqnit xətləri ilə üst-üstə düşüb-düşməməsindən asılı olaraq, insan orqanizminə müsbət və ya mənfi təsir olunur. Bəlkə də bu, namaz qılarkən üzü qibləyə tərəf dayanmağın səbəblərindən biridir. Məlumdur ki, Peyğəmbərimiz mümkün qədər çox üzüqibləyə dayanmağa çalışardı; harada olur-olsun, nə etdiyindən asılı olmayaraq, məsələn, moizə və ya dua edərkən, dəstəmaz alarkən, hətta yatdığı zaman üzüqibləyə – Kəbə Evinə doğru yönələrdi.

Nə qədər ki dağlar dayanıb, o da var olcaq!..
Məhəmməd Peyğəmbərin (s.ə.s) 35 yaşı olanda, onun mənsub olduğu Qüreyş qəbiləsi Kəbə Evini yenidən qurmaq fikrinə düşür. Kəbənin dağılmasından və xəzinəsinin oğurlanmasından ehtiyat edərək qüreyşilər dam tikmək istəyirlər. Belə ki, bəzi insanlar Kəbənin xəzinəsini gəlib oğurlayırdı. Xəzinə, adətən, Kəbənin içindəki quyuda olurdu. Lakin məbədi dağıtmaq istədikdə onun yanında nəhəng bir ilan peyda oldu. İlan heç kimə Kəbə Evinə yaxın gəlməyə imkan vermirdi. Qüreyşilər ilandan qorxub onu yemləyirdilər. Lakin ilan yenə də məbədə yaxınlaşmağa mane olurdu. Onda qüreyşilər Allaha üz tutub yalvardılar: “Ey Allah! Əgər razısansa, Sənin Evini ucaltmaq və bəzəmək istəyirik. Əgər yox, onda nə məsləhət bilirsənsə, onu da et!”. Birdən onlar nəhəng bir quşun qanad səsini eşitdilər. Quş ilanı götürüb özü ilə apardı. Beləliklə, qüreyşilər Kəbə Evini söküb yenidən bərpa etmək istədilər. Elə bu zaman dəniz Ciddə yaxınlığındakı sahilə Bizans tacirinə məxsus bir gəmi atdı. Qüreyşilər Kəbənin yenidən tikilməsində dağılmış gəminin taxta hissələrindən istifadə etməyi qərara aldılar. Lakin Əbu Vəhab bin Əmr adlı birisi Kəbə Evinə yaxınlaşıb onu sökmək üçün bu məbədin bir daşını çıxartmaq istədikdə, gözlənilmədən daş onun əlindən sıçrayıb əvvəlki yerinə qayıtdı. Əbu Vəhab dedi: “Ey qüreyşilər! Kəbənin tikintisində yalnız halal yolla əldə etdiyinizi istifadə edin! Bu Evin tikintisində haram yolla, sələm və hər hansı bir insanın haqqını əzməklə əldə olunanı istifadə etmək olmaz!”. Qüreyşilər Kəbə Evini halallıqla yenidən qurmağa hazırlaşdılar. Rəvayətlərə görə, onlar Kəbənin sütununda Assuriya dilində yazılmış aşağıdakı məktubu tapmışlar: “Mən Allah, Məkkənin sahibiyəm. Mən onu yeri və göyü yaratdığım, günəş və ayı işıqlandırdığım gün yaratdım. Mən onu 7 pak mələklə əhatə etdim. Nə qədər ki dağlar dayanıb, o da var olacaq. Onun əhalisinə suyunda və südündə xeyir-bərəkət olsun”.
Sonra qüreyşilər Kəbənin tikilməsi üçün daşlar yığdılar. Hər tayfa ayrılıqda daşları yığırdı. Növbə Allahın hələ Həzrət Adəmə göndərdiyi Qara daşı məbədə yerləşdirməyə çatdıqda, onların arasında mübahisə yarandı. Hər tayfa digər tayfanın iştirakı olmadan Qara daşı qaldırmaq istəyirdi. Bir gün onlar məbəddə yığışıb mübahisə etməyə başladılar. Qüreyşilərin ağsaqqalı Əbu Üməyyə belə dedi: “Qüreyşilər! Kim bu ibadətgahın qapısından birinci girsə, sizin mübahisənizə o aydınlıq gətirsin”. Elə də etdilər. İlk daxil olan şəxs isə Həzrət Məhəmməd oldu. Peyğəmbərimiz belə dedi: “Mənə parça gətirin!”. O, Qara daşı götürüb öz əlləri ilə həmin parçanın üzərinə qoydu. Sonra dedi: “Qoy hər tayfa parçanın bir tərəfindən yapışsın və sonra onu hamınız birlikdə qaldırın”. Onlar elə də etdilər. Daşı yerinə gətirdikdən sonra, Məhəmməd Peyğəmbər onu öz əlləri ilə divara yerləşdirdi.

milaya

Şərhlər:

 1. Avtosh_227 dedi ki:

  tewekkurler xanim.eliniz qolunuz var olsun.cox sagolun…

 2. N_E_R_R_G_I_Z dedi ki:

  EZIYYETE GORE COX SAG OL!!!

 3. girl_from baki dedi ki:

  coooooooox sagol bele gozel xeber ucun

 4. _Aynur_ dedi ki:

  Ne gederki daglar dayanib,o da var olacag!!!…
  Cox maragli xeberdi,ALLAH senden razi olsun.
  Tewekkur

 5. yumoska dedi ki:

  o saat bilinir e mənim t….umdu

 6. Melekcik dedi ki:

  Sitat: qeribelik
  CHOX SAG OL BACIM.ALLAH RAZI OLSUN.ALLAH BIZE DE QISMET ELESIN ZIYARETI


  Amin

  4ox sag ol yarisini oxudum yarisinida kopy eledim oxuyacam..

 7. DaRk_AnGeL dedi ki:

  allah razi olsun

 8. SuZaN dedi ki:

  Allah razı olsun.. copy etdim… amma indi oxumadim …. sorry

 9. Firuze dedi ki:

  Cooox sag olun elaa xeberdir……

 10. DaviDoFF dedi ki:

  cox saol ALLAH razi olsun..

 11. qeribelik dedi ki:

  CHOX SAG OL BACIM.ALLAH RAZI OLSUN.ALLAH BIZE DE QISMET ELESIN ZIYARETI

 12. BalaM dedi ki:

  Sagol canik Allah razi olsun give_rose

 13. BLACK STAR dedi ki:

  milaya


  cox saolun xanim..)))ALLAH sizden razi olsun….ellerinize saxliq

  flower
 14. Suphenallah dedi ki:

  Video carxini izlemisem
  Xebere gore tesekkurler Allah razi olsun

 15. Leonel-207 dedi ki:

  ALLAH RAZI OLSUN!!! KOPYALADIM INDI CIXIRAM DEYE TAM OXUYA BILMEDIM.AMMA 100% OXUYACAM

 16. BadBoy dedi ki:
  Cox sag Olun Minnetdaram
 17. milaya dedi ki:

  fikrini bildiren herkese tewekkur