LƏ İLƏHƏ İLLƏLLAH…II HISSE.

ELM

Bu o, elmdir ki, Lə iləhə illəllah – kəlməsini dəlillərlə öyrənir və isbat edir. Bu da dil ilə

söyləyib qəlb ilə bilmiş olur. Onun mənasını və nəyi əhatə etdiyini bilmədən söyləyənə heç bir faydası olmaz.

«Öyrən bil ki, Allahdan başqa ilah yoxdur». (Məhəmməd 19). «Ondan qeyri ibadət etdikləri şəfaət edə bilməzlər. Haqqa şəhadət verənlər müstəsnadır». (əz-Zuxruf 86). Bu ayənin mənası odur ki, Allahdan başqa ilah olmadığına dair şəhadət edərək dillərilə söylədiklərini qəlbləri ilə bilərək təsdiq etməlidirlər. «Mən həqiqətən Allaham. Məndən başqa heç bir ilah yoxdur». (Ta ha 14). Osman – radıyallahu anhu – rəvayət edir ki, Rəsulullah – səllallahu aleyhi və səlləm- buyurdu: «Hər kim Allahdan başqa ilah olmadığını bilərək ölərsə Cənnətə girər».

YƏQİNLİK

Bu kəlmənin nəyə və nəyi gətirdiyini bilmək və heç bir şəkk-şübhəyə düşməmək. Bu kəlmə haqqında tam bir bilik və qavrayış sahibi olmaq.

«Möminlər yalnız Allaha və Peyğəmbərinə iman gətirən və iman gətirdikdən sonra heç bir şəkk-şübhəyə düşməyənlərdir. Allah yolunda malları və canları ilə vuruşarlar. Məhz belələri sadiq olanlardır». (əl-Hucurat 15). Əbu Hüreyrə – radıyallahu anhu – rəvayət edir ki, Rəsulullah – səllallahu aleyhi və səlləm – buyurdu: «Mən şəhadət edirəm ki, Allahdan başqa ilah yoxdur və mən onun elçisiyəm. Kim bu iki şəhadətə şübhə etmədən Allahın hüzuruna gedərsə, qul Cənnətə girər».

İXLAS

Şirkə yer verilməyən bir ixlasa sahib olmaq.

«Bil ki, xalis din yalnız Allaha məxsusdur». (əz-Zumər 3). «Halbuki, onlara əmr edilmişdir ki, Allaha dini yalnız ona məxsus edərək, digər bütün batil dinlərdən İslama dönərək ibadət etsinlər. Namaz qılıb, zəkat versinlər. Doğru-düzgün din budur». (əl-Bəyyinə 5). Əbu Hureyrə – radıyallahu anhu- rəvayət edir ki, Rəsulullah – səllallahu aleyhi və səlləm- buyurdu: «Qiyamət günü mənim şəfaətimlə ən xoşbəxt insan o kəsdir ki, qəlbində ixlas ilə lə iləhə illəllah- kəlməsini deyəndir». «Əbu Hüreyrə – radıyallahu anhu – rəvayət edir ki, Rəsulullah – səllallahu aleyhi və alihi səlləm – mənə buyurdu: «Bu divarın arxasında qəlbindən iman ilə Allahdan başqa ilah olmadığına şəhadət edən hər kiminlə qarşılaşsan onu Cənnət ilə müjdələ».

SİDQ

Bu kəlməyə sadiq olmaq. Bu kəlməni qəlbdən gələn doğruluqla dilin söylədiklərini qəlb ilə təsdiq edərək söyləmək.

«İnsanlar yalnız iman gətirdik deməkləri ilə onlardan əl çəkib imtahan olunmayacaqlarınımı sanırlar? Biz onlardan əvvəlkiləri də imtahana çəkmişdik.Şübhəsiz ki, Allah düz danışanları da yalançılrı da çox gözəl tanıyır». (əl-Ənkəbut 2-3). «Haqqı gətirən və onu təsdiq edənlər isə əsl müttəqilərdir». (əz-Zumər 33). Peyğəmbər – səllallahu aləeyhi və səlləm- buyurdu: «Qəlbindən doğruluq və səmimiyyət ilə Allahdan başqa ilah olmadığına, Məhəmmədin Allahın Rəsulu olduğuna şəhadət gətirən hər kəsə Allah Cəhənnəm odunu haram edər».

MƏHƏBBƏT

Bu kəlməyə məhəbbətlə bağlanmaq. Bu kəlmənin daşıdığı, gətirdiyi hər bir şeyi sevmək və bu kəlməni söyləyənləri sevmək.

«İnsanların içərisində Allahdan qeyrilərini Allaha şərik qoşub Allahı sevən kimi sevənlər də var. Halbuki, iman gətirənlərin Allaha olan məhəbbəti daha qüvvətlidir». (əl-Bəqərə 165). Ey iman gətirənlər! Sizdən hər kəs dinindən dönsə Allah onun yerinə elə bir tayfa gətirər ki, Allah onları, onlar da Allahı sevərlər. Onlar möminlərə qarşı mülayim kafirlərə qarşı sərt olarlar. Allah yolunda vuruşar və heç kəsin tənəsindən qorxmazlar. Bu Allahın lütfüdür, onu istədiyinə verər». (əl-Maidə 54). Ənəs – radıyallahu anhu rəvayət edir ki, Rəsulullah – səllallahu aleyhi və səlləm – buyurdu: «Üç şey var ki, sizlərdən kimdə olarsa o, imanın şirinliyini dadar. Allah və Rəsulunu hər şeydən çox sevmək, Allah rizası üçün bir-birinizi sevmək, Allahın küfrdən xilas etdiyi və sonra küfrə qayıtmaqdan oda atılmış kimi qorxan (şəxs)».

«Ey iman gətirənlər! Yəhudi və Xaçpərəstləri özünüzə dost tutmayın! Onlar bir-birinin dostudurlar. Sizdən kim onlarla dostluq edərsə, o da onlardandır. Allah zalım tayfanı düz yola yönlətməz! Sizin vəliniz (dostunuz) ancaq Allah, onun Peyğəmbəri və iman gətirənlərdir. O kəslər ki, boyun əyərək namaz qılar və zəkat verərlər». (əl-Maidə 51-55). Ey iman edənlər! Əgər atalarınız və qardaşlarınız küfrü imandan üstün tutarlarsa, onları özünüzə dost bilməyin. Sizlərdən onları dost tutanlar özlərinə zülm etmiş olarlar». (ət-Tövbə 23). «Ey iman gətirənlər! Nə mənim düşmənimi, nə də özünüzün düşməninizi dost tutun». (əl-Mumtəhinə 1).

TƏSLİM

Allahın qoyduğu bütün qayda – qanunlara, şəriət və sünnəyə əməl etmək.

«Kim yaxşı əməl sahibi olub özünü Allaha təslim edərsə o, artıq ən möhkəm bağdan yapışmış olur. Bütün işlərin axırı Allaha gəlib çatacaqdır». (Loğman 22). «Tövbə edib Rəbbinizə dönün. Əzab sizə gəlməmişdən əvvəl ona təslim olun. Sonra sizə heç bir kömək olunmaz». (əz-Zumər 54). Peyğəmbər – səllallahu aleyhi və səlləm – buyurdu: «Sizdən heç bir kimsənin meyli mənim gətirdiyimə tabe olmadıqca iman etmiş olmaz».

QƏBUL

Bu kəlmənin gətirdiyi hər bir şeyi qəbul edəcək, inkara əsla yol verməyəcək. «Onlara Allahdan başqa heç bir ilah yoxdur deyildiyi zaman təkəbbür göstərirdilər». (əs-Saffət 35).

Bu sadaladığımız şərtlər Lə iləhə illəllah kəlməsinin ayrılmaz bir hissəsidir. Bu şərtlər üzərində düşünüb fikirləşmək, onlara lazımi qaydada əməl etmək isə sizin üzərinizə düşən bir haqdır. Çünki biz dünya və axirətimizi yalnız bu kəlməni öyrənib, ona düzgün əməl etməklə xoşbəxt və firavan edə bilərik.

Ubədətu b. Samit – radıyallahu anhu – rəvayət edir ki, Rəsulullah – səllallahu aleyhi və səlləm – buyurdu: «Kim şəhadət etsə ki, Allahdan başqa ilah yoxdur, Məhəmməd onun qulu və Rəsuludur, İsa – əleyhissəlam- onun qulu və Rəsuludur, Məryəmə dediyi söz və ondan gəlmə bir ruhdur, Cənnət haqq, Cəhənnəm haqqdır, Allah o insanı əməlindən asılı olmayaraq Cənnətə salar». Başqa rəvayətdə Rəsulullah – səllallahu aleyhi və səlləm – buyurur: «Cənnətin hansı qapısından istərsə, onu oradan içəri salar». Əbu Səid əl-Xudri – radıyallahu anhu – rəvayət edir ki,Rəsulullah – səllallahu aleyhi və səlləm – buyurdu: «Musa – əleyhissəlam – öz Rəbbinə buyurdu: «Ey Rəbbim! Mənə elə bir kəlmə öyrət ki, səni onunla yada salım və dua edim». Allah buyurdu: «Ya Musa! De: «Lə ilələ illəllah». Musa – aleyhissəlam – buyurdu: «Ya Rəbbim! Axı sənin bütün qulların bu kəlməni deyir». Allah buyurdu: «Ya Musa! Əgər yeddi qat göyü və yeddi qat yeri və məndən başqa orada olanları tərəzinin bir gözünə, Lə iləhə illəllah kəlməsini tərəzinin digər bir gözünə qoysalar bu kəlmə ağır gələr». Rəsulullah – səllallahu aleyhi və səlləm – buyurur: «Qiyamət günü mənim ümmətimdən bir nəfəri bütün insanların qarşısında çağıracaqlar. Onun qarşısına günahlarla dolu doxsan doqquz kitab qoyulacaq. Hər birinin uzunluğu gözün son görmə həddi qədər olacaqdır». Sonra ondan soruşacaqlar. «Sən bunlardan hansınısa inkar edirsən?» O: «Yox, Ya Rəbbim!» Allah buyuracaq: «Səndə bunlara qarşı bir yaxşı əməl varmı?» Həmən şəxs qorxudan özünü itirərək: «Yox, Ya Rəbbim!» deyəcəkdir. Ona deyiləcək: «Sənin bir yaxşı əməlin var. Bu əməlinə görə sənə bu gün ədalətsizlik olunmayacaqdır». Onun qarşısına Lə iləhə illəllah kəlməsi yazılmış vərəqə çıxarılacaq. Həmən insan deyəcək: «Ya Rəbbim! Bu vərəq bu qədər günahların qarşısında nə gücə malikdir». Günahları tərəzinin bir gözünə, həmən kəlməni isə tərəzinin o, biri gözünə qoyacaqlar. Lə iləhə illəllah olan tərəzi ağır gələcəkdir. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı qarşısında heç bir şey ağır gəlməz». Əbu Məlik – radıyalahu anhu – rəvayət edir ki, Rəsulullah – səllallahu aleyhi və səlləm – buyurdu: «Lə iləhə illəllah deyib Allahdan başqa ibadət olunan hər bir şeyi inkar edən insanın canına, malına qəsd etmək haramdır. Onunla haqq hesabı Allah özü çəkəcəkdir».

qeribelik

Şərhlər:

 1. Rena_786 dedi ki:

  qeribelik чох саг ол хебере горе. мараглыды. applause applause heart

 2. 8km_elik dedi ki:

  sag ol bacı.seninle hegigeten de fexr edirem.

 3. qeribelik dedi ki:

  Sitat: 8km_elik
  sag ol bacı.seninle hegigeten de fexr edirem.

  men de seninen qaqam

 4. Single Girl dedi ki:

  qeribelik,
  Chox sagol bacishim ellerine saglik halaldi sene bidenem ALlah razi olsun!

 5. Avtosh_227 dedi ki:
  cox tewekkurler.ALLAH razi olsun… applause .
 6. BadBoy dedi ki:

  Allah Razi Olsun…

 7. qeribelik dedi ki:

  DOSTLAR,ALLAH SİZLERDEN DE RAZI OLSUN

 8. МиниК_Сердце dedi ki:

  ALLAH razi olsun aze

 9. Melekcik dedi ki:

  Sitat: qeribelik
  ALLAH SENDEN DE RAZI OLSUN BACI


  4ox saol bacim

 10. qeribelik dedi ki:

  Sitat: Melekcik
  gozel xeberdir 4ox saol bacim ALLAH razi olsun

  ALLAH SENDEN DE RAZI OLSUN BACI

 11. Melekcik dedi ki:

  gozel xeberdir 4ox saol bacim ALLAH razi olsun

 12. qeribelik dedi ki:

  RUSLAN,COOX SAG OL REDAKTE UCUN.ALLAH RAZI OLSUN

 13. balaca dedi ki:

  cox sagol ALLAH razi olsun

 14. BalaM dedi ki:
  qeribelik cox sagol baciw ellerine saglik
 15. girl_from baki dedi ki:

  Gunel bacim Allah razi olsun

 16. qeribelik dedi ki:

  Rena_786,
  balaca,
  Skromnaya,
  girl_from baki,

 17. Cristi dedi ki:

  TƏSLİM
  Allahın qoyduğu bьtьn qayda – qanunlara, şəriət və sьnnəyə əməl etmək.
  «Kim yaxşı əməl sahibi olub цzьnь Allaha təslim edərsə o, artıq ən mцhkəm bağdan yapışmış olur. Bьtьn işlərin axırı Allaha gəlib зatacaqdır». (Loğman 22). «Tцvbə edib Rəbbinizə dцnьn. Əzab sizə gəlməmişdən əvvəl ona təslim olun. Sonra sizə heз bir kцmək olunmaz». (əz-Zumər 54). Peyğəmbər – səllallahu aleyhi və səlləm – buyurdu: «Sizdən heз bir kimsənin meyli mənim gətirdiyimə tabe olmadıqca iman etmiş olmaz».
  applause

  Sagol baciw. ALLAH RAZI OLSUN!!! flower

 18. QEMLI_GECE dedi ki:

  cox sagol xebere gore allah razi olsun

 19. qeribelik dedi ki:

  Cristi,
  QEMLI_GECE,

  ALLAH HER BİRİMİZDEN RAZI OLSUN

 20. ZoRRo_BaKu dedi ki:

  Allah razi olsun